Diensten - 14708-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

2019/S 008-014708

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Instituto Foral de Bienestar Social, Área de Contratación y Régimen Jurídico
G01019124
C/ General Álava, 10, 5ª planta, oficina 3
Vitoria-Gasteiz
010005
Spanje
Telefoon: +34 945151043
E-mail: ifbscontratacion@araba.eus
Fax: +34 945139653
NUTS-code: ES211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.araba.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Licitación para la prestación de un contrato de servicios en un centro residencial dirigido a personas con enfermedad mental con la incorporación de criterios de igualdad entre mujeres y hombres

Referentienummer: 5/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Atención residencial a personas con enfermedad mental.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 88.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES211
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES211 — Araba/Álava.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Atención residencial a personas con enfermedad mental.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejoras / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Proyecto técnico / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 048-105822
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Atención residencial a personas con enfermedad mental

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Grupo 5 Gestión y y Rehabilitación Psicosocial, S. L. U.
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 221 126.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 88.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputación Foral de Álava
Vitoria-Gasteiz
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019