Diensten - 147101-2021

24/03/2021    S58

Nederland-Sneek: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2021/S 058-147101

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Nationaal identificatienummer: 352062623
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
Contactpersoon: Sonja Kimsma
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 140515
Fax: +31 515489999
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sudwestfryslan.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5d25e3b5a15c18c9e1b67a1cb335642f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5d25e3b5a15c18c9e1b67a1cb335642f
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing

Referentienummer: SWF 21002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL125 Zuidwest-Friesland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sneek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de Opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2021
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging door opdrachtgever tot maximaal tweemaal (2 x) één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen (NL)
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: http://www.om.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 5151489000
Fax: +31 515489999
Internetadres: http://www.sudwestfryslan.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: https://www.om.nl/organisatie/landingspagina/noord-nederland/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/03/2021