Diensten - 14711-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Creil: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 008-014711

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oise Habitat
4 rue du Général Leclerc
Creil Cedex 01
60106
Frankrijk
Telefoon: +33 344249459
E-mail: marches@oisehabitat.fr
Fax: +33 344249404
NUTS-code: FRE22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oisehabitat.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_PguTelgTHS

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Office public de l'habitat
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement du personnel de Oise Habitat nettoyant les parties communes de certains immeubles du patrimoine de l'office — années 2019 à 2022

Referentienummer: SM/DGI/EF/Remplacement P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Remplacement du personnel de Oise Habitat nettoyant les parties communes de certains immeubles du patrimoine de l'office. Années 2019 à 2022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creil: secteur Cavée de Senlis — Guynemer — quartier du Moulin. Creil: quartier Rouher — rénovation et Bas de Creil. Saint-Maximin et Verneuil-en-Halatte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière d'insertion / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coefficient multiplicateur / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Travaux complémentaires exécutées dans le cadre de tranches optionnelles, reconductions, ou de prestations complémentaires de fournitures (article 30-i-4º du décret) et de marchés de services ayant pour objet la réalisation de travaux similaires (article 30-i-7º du décret).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Montataire — Villers-Saint-Paul — Brenouille — Saint-Leu-d'Esserent — Mouy — Précy-sur-Oise — Saint-Just-en-Chaussée — Senlis — Liancourt — Laigneville — Chamant — La Chapelle-en-Serval — La Bruyère — Gouvieux — Breuil-le-Sec — Agnetz — Breuil-le-Vert — Fitz James.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière d'insertion / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Coefficient multiplicateur / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Travaux complémentaires exécutées dans le cadre de tranches optionnelles, reconductions, ou de prestations complémentaires de fournitures (article 30-i-4º du décret) et de marchés de services ayant pour objet la réalisation de travaux similaires (article 30-i-7º du décret).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-406008
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.036
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: Creil — secteurs Cavée de Senlis — Guynemer — quartier du Moulin Creil — quartier Rouher — rénovation et Bas de Creil — Verneuil-en-Halatte et Saint-Maximin

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Réseau Coup de Main
4 avenue de l'Europe, BP 40397
Creil
60312
Frankrijk
NUTS-code: FRE22

Internetadres: http://www.rcm60.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.037
Perceel nr.: 2
Benaming:

Montataire, Villers-Saint-Paul, Brenouille, Saint-Leu-d'Esserent, Mouy, Précy-sur-Oise, Saint-Just-en-Chaussée, Senlis, Liancourt, Laigneville, Chamant, La Chapelle-en-Serval, la Bruyère

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Réseau Coup de Main
4 avenue de l'Europe, BP 40397
Creil
60312
Frankrijk
NUTS-code: FRE22

Internetadres: http://www.rcm60.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
Amiens Cedex 01
80011
Frankrijk
Telefoon: +33 322336170
E-mail: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Fax: +33 322336171

Internetadres: http://amiens.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
CCRA — Comité consultatif interrégional de règlement à l'amiable des litiges, préfecture de Meurthe-et-Moselle
place du Préfet Érignac
Nancy Cedex
54000
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Greffe du tribunal administratif d'Amiens désigné ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019