Werken - 147204-2020

27/03/2020    S62

België-Elsene: Bouwen van gebouwen

2020/S 062-147204

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Nationaal identificatienummer: 0427.273.221_510261
Postadres: Zomerstraat 73
Plaats: Elsene
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Didier Dupont
E-mail: p0030.malherbe@wffl.be
Telefoon: +32 25043199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.woningfonds.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370733
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwen van 3 woongebouwen met 93 appartementen en 57 ondergrondse parkeerplaatsen op het terrein gelegen op de hoek van de François Malherbelaan, de Birminghamstraat en de James Ensorstraat te 1070 Br

Referentienummer: fonds.brussels-2018028PP-P0030-F03_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige aanneming omvat de werken zoals bepaald in deel twee van onderhavig bijzonder bestek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 944 140.63 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

De hoek van de François Malherbelaan, de Birminghamstraat en de James Ensorstraat te 1070 Brussel (Anderlecht)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige aanneming omvat de werken zoals bepaald in deel twee van onderhavig bijzonder bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 85
Kostencriterium - Naam: uitvoeringstermijn / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 213-521722
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dherte sa
Plaats: Flobecq
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 944 140.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 4
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— vordering tot schorsing: 15 dagen, vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang,

— verhaal tot vernietiging: 60 dagen, vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al

naargelang.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2020