Služby - 147287-2022

21/03/2022    S56

Slovensko-Bratislava: Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie

2022/S 056-147287

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národné centrum zdravotníckych informácií
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165387
Poštová adresa: Lazaretská 26
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81109
Štát: Slovensko
E-mail: Katarina.GrejtakBednarikova@nczisk.sk
Fax: +421 243412094
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nczisk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/630
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1D

Referenčné číslo: NCZI_ESO1-D_US
II.1.2)Hlavný kód CPV
72212100 Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Národný projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR je v plnej kompetencii NCZI. Projekt je určený všetkým aktérom v procesoch elektronického zdravotníctva v SR označenom ako eZdravie.

Od 1. januára 2017 je v ostrej prevádzke Systém elektronického zdravotníctva, Systém eZdravie. Do Systému eZdravie sa zdravotnícky pracovníci (ďalej len ZPr) prihlasujú cez svoje informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pristupujú doň výhradne prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej len ePZP), ktorý majú počas práce s eZdravie stále vložený v čítačke ePZP. Z tohto dôvodu nie je v súčasnosti umožnený prístup takým zdravotníckych pracovníkom, ktorí pracujú a zapisujú zdravotné záznamy pacientov v teréne alebo mimo svojho PC.

Absencia alternatívneho riešenia prihlásenia pre týchto ZPr má za následok fakt, že v súčasnosti pristupujú do eZdravie len čiastočne (lekár v nemocnici zapisuje a číta záznamy len z prostredia jeho ambulancie) alebo nepristupujú vôbec (sestry alebo zdravotnícki záchranári priamo zo sanitky).

Dôvodom vzniku tohto diela je priniesť alternatívu v podobe prístupu do NZIS týmto ZPr tak, aby súčasný stav prístup cez ePZP bol pre ostatných ZPr ponechaný. Ďalším prínosom tohto zlepšenia je nutnosť odbremeniť ZPr od riešenia technických problémov eZdravie a ak aj keď takýto problém nastane, je potrebné zabezpečiť, aby mal čo najmenší dopad na samotného ZPr a nebol pre neho zdržaním alebo inou prekážkou v práci so systémom eZdravie.

Za súčasného stavu a spôsobu riešenia je pre NCZI problematické v čo najkratšej dobe vyriešiť technický problém, pretože nevie monitorovať počítač ZPr a ani jeho IS PZS. Rovnako nevie monitorovať centrálne aplikačné komponenty eZdravie, pretože sú inštalované buď na počítači ZPr, alebo sú integrálnou súčasťou IS PZS.

Cieľom implementácie a riešenia Projektu je rozšíriť a doplniť elektronické služby, doplniť nové komponenty a minimalizovať problematické oblasti pri používaní elektronických služieb systému eZdravie v sektore zdravotníctva.

Predmet Projektu ESO1-D pozostáva z alternatívneho mobilného prístupu ZPr, umožňujúci identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu ZPr cez mobilné zariadenie, ktorí bude zároveň poskytovať prístup do eZdravie mobilným pracovníkom pracujúcim v teréne alebo mimo svojich PC. Týmto pre nich bude vytvorená alternatíva voči ostatným zdravotníckym pracovníkom, pričom ale hlavným spôsobom autentifikácie ostáva ePZP.

Súčasťou predmetu projektu je Mobilno-Komunikačno-Autentifikačný modul-MKAM-SW a CPE, ktorí zabezpečí presunutie centrálnych aplikačných komponentov eZdravie ako ovládačov, klientský SW a CryptoController mimo PC ZPr. A to do softwarovej časti CPE tak, aby všetky komponenty mohol Objednávateľ spravovať vzdialene (off-site) a primárne bez potreby komunikácie so ZPr alebo IT podpory na strane PZS. Týmto spôsobom sa bude vedieť implementovať online monitoring MKAM-SW a CPE, v ktorom bežia MKAM-SW a aplikačné komponenty tak, aby Objednávateľ v prípade prevádzkového incidentu vedel v čo najskoršom čase vzdialene zasiahnuť.

Riešenie okrem vyššie uvedeného predmetu projektu bude obsahovať aj serverovú časť (centrálnu časť modulov), ktorú vy-súťažený dodávateľ dodá vrátane detailného popisu konfigurácie a inštalácie, s platnými licenciami pre neobmedzené používanie centrálnej časti modulov na dobu neurčitú tak, aby v prípade rozhodnutia Objednávateľa o migrácii centrálnych častí eZdravie bolo možné serverovú časť Diela nasadiť aj v inom prostredí určenom Objednávateľom

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48100000 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
48170000 Softvérový balík na kontrolu súladu
48180000 Softvérový balík pre zdravotníctvo
48211000 Softvérový balík na vzájomnú prepojiteľnosť počítačových platforiem
48614000 Systémy zberu údajov
48810000 Informačné systémy
48814200 Systém evidencie pacientov
72212180 Služby na vývoj softvéru pre zdravotníctvo
72267100 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72261000 Softvérové podporné služby
72267000 Služby na údržbu a opravu softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národné centrum zdravotníckych informácií

Lazaretská 26

811 09 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Národný projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR je v plnej kompetencii NCZI. Projekt je určený všetkým aktérom v procesoch elektronického zdravotníctva v SR označenom ako eZdravie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si opciu s víťazným uchádzačom na predĺženie SLA zmluvy o ďalších 60 mesiacov.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný kombináciou vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 146-387723
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

V súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov (ďalej len zákon o VO), cit.: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

Verejný obstarávateľ podal dňa 17.12.2021 podnet podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o VO na výkon kontroly konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO).

ÚVO v rámci výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa vo vzťahu k vyššie uvedenému zadávaniu zákazky identifikoval viaceré zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v dôsledku ktorých sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť verejné obstarávanie v súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona o VO. Predmetné zistenia ÚVO by zároveň mohli mať zásadný vplyv na financovanie predmetu zákazky z prostriedkov EŠIF v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Detailné odôvodnenie zrušenia.zadávania zákazky je uvedené v oznámení o zrušení zadávania zákazky zverejnenom v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433217

Verejný obstarávateľ zároveň pri rozhodnutí zrušiť zadávanie zákazky na vyššie uvedený predmet zohľadnil aj výsledky interného auditu vo vzťahu k samotnému predmetu zákazky, z ktorých vyplynulo odporúčanie prehodnotiť potreby a zámer projektu s ohľadom aj na skutočnosť, že od pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti k tomuto projektu ubehli 3 roky a potrebu vyhodnotiť, či je NCZI pripravené zabezpečiť predmetné externé závislosti v prípade realizácie projektu ako je zabezpečenie HW a SW pre rozšírenie ezdravia, rozšírenie prevádzky o nové zdroje vrátane zabezpečenie podpory rollotu v rámci požadovaného času pre úspešné naplnenie KPI.

Po dôslednom posúdení všetkých okolností a potrieb NCZI verejný obstarávateľ prehodnotí a aktualizuje svoje požiadavky na predmet zákazky ako aj súvis s inými projektami verejného obstarávateľa, ktoré majú presah na predmet/projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1-D a na základe interného posúdenia potrieb a nadväzujúcich projektov, ako aj v závislosti od možností financovania si vyhradzuje právo pristúpiť k opätovnému vyhláseniu zadávania zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky niektorým zo súťažných postupov v zmysle zákona o VO s upravenými opisom predmetu zákazky a podmienkami účasti.

Verejný obstarávateľ doplnkovo uvádza, že verejné obstarávanie bolo zamerané na sociálne aspekty. Nejednalo sa o zelené obstarávanie, ani obstarávanie inovácií.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/03/2022