Diensten - 14741-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Kalmar: Informatie- en reclameproducten

2019/S 008-014741

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kalmar läns landsting
232100-0073
Sjöbrings väg 4A plan 2
Kalmar
392 44
Zweden
Contactpersoon: Margaretha Rosengren PRO
E-mail: margaretha.rosengren@ltkalmar.se
NUTS-code: SE213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ltkalmar.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Profilprodukter 2018

Referentienummer: 2018-077
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39294100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Denna upphandling syftar till att tillgodose behovet av profilprodukter till Landstinget i Kalmar län. Upphandlingen omfattar profilprodukter, tillhandahållande av webshop för profilprodukter och tillhandahållande av en konsulttjänst i syfte att ta fram lämpliga profilprodukter för specifika tillfällen och ändamål.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
18300000
18530000
22462000
30192000
30192121
37525000
39295200
72400000
72415000
79413000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Denna upphandling syftar till att tillgodose behovet av profilprodukter till Landstinget i Kalmar län. Upphandlingen omfattar profilprodukter, tillhandahållande av webshop för profilprodukter och tillhandahållande av en konsulttjänst i syfte att ta fram lämpliga profilprodukter för specifika tillfällen och ändamål.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 165-376933
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Master Design Sverige AB
556347-9178
Upplagsvägen 1
Stockholm
117 43
Zweden
E-mail: goran.appelbom@masterdesign.se
NUTS-code: SE22

Internetadres: http://www.masterdesign.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 200 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Växjö
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019