Diensten - 14745-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Arques: Telecommunicatiesysteem

2019/S 008-014745

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville d'Arques
place Roger Salengro, CS 60067
Arques Cedex
62507
Frankrijk
E-mail: a.lagersie@ville-arques.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-arques.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marchés de télécommunications pour le groupement de commandes comprenant la ville d'Arques et le CCAS d'Arques

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32524000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marchés de télécommunication pour le groupement de commandes entre la ville et le CCAS d'Arques.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 49 840.03 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Services de téléphonie fixe de type Centrex

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Services de téléphonie fixe de type Centrex

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: VALEUR TECHNIQUE / Weging: 55 %
Kwaliteitscriterium - Naam: PERFORMANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: COUT GLOBAL D'UTILISATION / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Téléphonie fixe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Telephonie fixe

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: VALEUR TECHNIQUE / Weging: 55 %
Kwaliteitscriterium - Naam: PERFORMANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: COUT GLOBAL D'UTILISATION / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Services de téléphonie mobile

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Services de téléphonie mobile

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: VALEUR TECHNIQUE / Weging: 55 %
Kwaliteitscriterium - Naam: PERFORMANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: COUT GLOBAL D'UTILISATION / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accès Internet à débit non garanti

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accès internet à début non garanti

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: VALEUR TECHNIQUE / Weging: 55 %
Kwaliteitscriterium - Naam: PERFORMANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: COUT GLOBAL D'UTILISATION / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interconnexion des Sites

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Interconnexion des Sites

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: VALEUR TECHNIQUE / Weging: 55 %
Kwaliteitscriterium - Naam: PERFORMANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: COUT GLOBAL D'UTILISATION / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service de diffusion de message en nombre

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service de diffusion de messages en nombre

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: VALEUR TECHNIQUE / Weging: 55 %
Kwaliteitscriterium - Naam: PERFORMANCE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: COUT GLOBAL D'UTILISATION / Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 108-246275
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Services de téléphonie fixe de type Centrex

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Linkt
Puteaux-la-Défense
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Téléphonie fixe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange
Villeneuve d'Ascq
59666
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 358.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Service de téléphonie mobile

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange
Villeneuve d'Ascq
59666
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 545.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Accès internet à débit non garanti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange
Villeneuve d'Ascq
59666
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 599.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Interconnexion des sites

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Linkt
Puteaux-la-Défense
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 644.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Service de diffusion de messages en nombre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orange
Villeneuve d'Ascq
59666
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 293.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Lille
59000
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 359542445
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019