Diensten - 14759-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Polen-Racibórz: Tuinbouwdiensten

2019/S 008-014759

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
Racibórz
47-400
Polen
Contactpersoon: Monika Piechaczek
Telefoon: +48 327550710
E-mail: zamowienia@um.raciborz.pl
Fax: +48 327550709
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bipraciborz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, placu zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach...

Referentienummer: ZP.271.83.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bez względu na metodę oraz niezależnie od miejsca lokalizacji usług, dostaw oraz robót na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz w zieleni gminnych pasów drogowych w Raciborzu związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz małej architektury i elementów wyposażenia terenów oraz koszeniami trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach oraz pasach zieleni przydrożnej, koszenia nieużytków, koszenia wybiegu i toalety dla psów i utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 494 651.28 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77313000
77314100
77310000
50870000
77314000
45112710
77211400
77211500
77211600
77340000
45236290
90511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Racibórz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bez względu na metodę oraz niezależnie od miejsca lokalizacji usług, dostaw oraz robót na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz w zieleni gminnych pasów drogowych w Raciborzu związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz małej architektury i elementów wyposażenia terenów oraz koszeniami trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach oraz pasach zieleni przydrożnej, koszenia nieużytków, koszenia wybiegu i toalety dla psów i utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania

Zadanie obejmuje m.in.:

1) bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie terenów parków, skwerów i zieleńców miejskich,

2) bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie drzew, krzewów i kwietników zlokalizowanych w zieleni przydrożnej dróg gminnych,

3) kompleksowe koszenie zieleni miejskiej w pasach drogowych,

4) kompleksowe koszenie terenów zieleni miejskiej,

5) kompleksowe koszenie nieużytków,

6) kompleksowe koszenie wybiegu, placu zabaw i toalety dla psów,

7) utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do umowy – „Opis Przedmiotu zamówienia”

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Została spełniona przesłanka art. 67, ust. 1, pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. t.j. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), tj.:

„zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej spełniającej następujące warunki:

— zamawiający sprawuje nad Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,

— spółka powołana jest do wykonania podstawowych zadań własnych Gminy, w zakresie jej statutowych zadań, a w szczególności do prac związanych z świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania zieleni, małej architektury, placów zabaw, elementów wyposażenia oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich w Raciborzu, świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania toalety i wybiegu dla psów,

— (od wielu lat spółka wygrywała przetargi i realizowała zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, małej architektury, placów zabaw, elementów wyposażenia oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich w Raciborzu, świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania toalety i wybiegu dla psów);

— ponad 90 % (95,5 %) działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę;

— w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - Miasto Racibórz posiada 100 % udziałów spółki.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-565925
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, placu zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach...

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
Racibórz
47-400
Polen
E-mail: sekretariat@pk-raciborz.pl
NUTS-code: PL227

Internetadres: www.pk-raciborz.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 494 648.46 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019