Diensten - 14762-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nice: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 008-014762

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CHU de Nice
260 600 705 000 40
4 avenue Reine Victoria, CS 91179
Nice Cedex 1
06003
Frankrijk
Contactpersoon: M. Guepratte Charles Directeur Général
Telefoon: +33 492034684
E-mail: cell-cent-march@chu-nice.fr
Fax: +33 492034468
NUTS-code: FRL03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de bio-nettoyage des locaux et vitrerie du centre hospitalier de cannes

Referentienummer: 2018-GHTAO028-FPH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de bio-nettoyage des locaux et vitrerie du centre hospitalier de cannes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 136 066.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
90900000
90910000
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centre Hospitalier de Cannes Simone VEIL 15 avenue des broussailles — 06414 Cannes Cedex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de bio-nettoyage des locaux et vitrerie du centre hospitalier de cannes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) décrites dans l'annexe 4 du CCTP pourront être ajoutées individuellement en cours de marché.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-422775
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Prestations de bio-nettoyage des locaux et vitrerie du centre hospitalier de cannes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atalian
75 rue Marcelin Berthelot, CS 40459
Aix-en-Provence Cedex 3
13594
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 136 066.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La société Atalian a été retenue pour une redevance annuelle de 534 016,52 EUR (HT) soit 640 819,83 EUR (TTC) donc sur la durée globale du marché 2 136 066 EUR (HT) soit 2 563 279,32 EUR (TTC). Réparti comme suit:

Secteur MCO: montant sur la durée globale du marché 1 558 852 EUR (HT) soit 1 870 622,40 EUR (TTC)

Secteur EHPAD: montant sur la durée globale du marché 577 214,10 EUR (HT) soit 692 656,92 EUR (TTC)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nice
33 boulevard Frank Pilatte, BP 4179
Nice Cedex 4
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Fax: +33 493557831

Internetadres: http://www.ta-nice.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Secrétariat général pour les affaires générales comité consultatif interrégional amiable des litiges
boulevard Franck Peytral
Marseille
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
Fax: +33 491156190
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nice
33 boulevard Frank Pilatte, BP 4179
Nice Cedex 4
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Fax: +33 493557831

Internetadres: http://www.ta-nice.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019