Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 147630-2019

29/03/2019    S63    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Promotiediensten

2019/S 063-147630

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Farkasné Rédl Rita
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) részére kreatív tervezési és gyártási feladatok, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások, továbbá online szolgáltatási feladatok elvégzése»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) részére kreatív tervezési és gyártási feladatok, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások, továbbá online szolgáltatási feladatok elvégzése»

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79822500
79416000
79821000
92112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A beszerzés tárgyának meghatározása: «A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) részére kreatív tervezési és gyártási feladatok, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások, továbbá online szolgáltatási feladatok elvégzése» A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 283 748 031 HUF, azaz nettó kettőszáznyolcvanhárommillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban nettó 33 748 031 HUF, azaz nettó harminchárommillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint tekintendő opciónak (a továbbiakban: «opciós összeg»).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 24/09/2018
Einde: 31/12/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-522116

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 26
Benaming:

«A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) részére kreatív tervezési és gyártási feladatok, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások, továbbá online szolgáltatási feladatok elvégzése«

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
14/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 283 748 031.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 18.3.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban meghatározottak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79342200
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
79822500
79416000
79821000
92112000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A beszerzés tárgyának meghatározása: «A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) részére kreatív tervezési és gyártási feladatok, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások, továbbá online szolgáltatási feladatok elvégzése»

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 312 118 031 HUF, azaz nettó háromszáztizenkétmillió-száztizennyolcezer-harmincegy forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban nettó 37 118 031 HUF, azaz nettó harminchétmillió-száztizennyolcezer-harmincegy forint tekintendő opciónak (a továbbiakban: «opciós összeg»).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 24/09/2018
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 312 118 031.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Felek a vállalkozási keretszerződést közös megegyezéssel kívánják módosítani a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel, amelynek következtében a Keretszerződés 7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

«7.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg nettó 312 118 031 HUF + ÁFA, azaz háromszáztizenkétmillió-száztizennyolcezer-harmincegy forint + általános forgalmi adó (a továbbiakban: «Keretösszeg»).»

Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 7.1. pont módosításával összhangban a 7.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

«7.2. A KM 18.3. pontjával összhangban nettó 37 118 031 HUF + ÁFA, azaz harminchétmillió-száztizennyolcezer-harmincegy forint + általános forgalmi adó tekintendő opciónak (a továbbiakban: «opciós összeg»),»

Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 7.1. pont módosításával összhangban a 7.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

«7.3. A Megrendelő köteles nettó 275 000 000 HUF + áfa összeget, azaz kettőszázhetvenötmillió forint + általános forgalmi adó összeget teljes egészében kimeríteni, Egyedi Megrendelést kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a Keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a Keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem köteles az opciós összeg terhére Egyedi Megrendelést kibocsátani. A Megrendelőnek az Egyedi Megrendelés kibocsátásáról olyan időpontban kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó — figyelemmel a Keretszerződés időbeli hatályára — a szerződésszerű teljesítésre képes legyen.»

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek a vállalkozási keretszerződést közös megegyezéssel kívánják módosítani a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel, amelynek következtében a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és a szerződés értékének 10 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 283 748 031.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 312 118 031.00 HUF