Suministros - 14765-2018

12/01/2018    S8    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Aparate de tomografie

2018/S 008-014765

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
Bulevardul Mărăști 59, sector 1
Punct(e) de contact: Serviciul Contractare Achiziții
În atenția: Sambotin Mihaela
011464 Bucureşti
România
Telefon: +40 213184716
E-mail: achizitii@usamv.ro
Fax: +40 213184716

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Educație
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare „computer tomograf veterinar cu accesoriu ultramobil de imagistică veterinară endorectală”
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: USAMV Bucuresti – Facultatea de Medicina Veterinara, Splaiul Independentei nr. 105, sector 5, Bucuresti

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Livrarea unui computer tomograf veterinar cu accesoriu ultramobil de imagistica veterinara endorectala
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33115000, 51000000, 80510000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
1 buc. „computer tomograf veterinar cu accesoriu ultramobil de imagistica veterinara endorectala”
Valoarea estimată fără TVA: 910 800,00 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei: 1 % din valoarea estimata in lei fara TVA, 9 108 RON.
— Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: minim 60 de zile.
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare pana la data limita de depunere a ofertelor.
— Forma de constituire a garantiei de participare conform art. 36 din HG.nr. 395/2016,
— Pentru garantiile constituite in valuta, valoarea acestora se va calcula la echivalenta LEI/valuta anuntata de BNR pentru data publicarii anuntului de participare.
USAMV cont Trezorerie sector 1: RO44 TREZ 7015 005X XX00 0183.
USAMV - CUI - 4602041 Garantia de buna executie se va constitui conform art. 39(3) si 40 din HG nr. 395/2016, va fi de 10 % din valoarea contractului fara TVA.
Garantia de buna executie poate fi retinuta conform art. 41 din HG nr. 395/2016, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Garantia de buna executie va fi restituita conform art. 42 din HG nr.395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii si subventii
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1) Neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Lege 98/2016.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE conform legii, de catre ofertanti/membrii asocierii, subcontractanti si tertii sustinatori. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar impreuna cu subcontractanti si tertii sustinatori pe care i-a declarat, vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante documentele care sa dovedeasca faptul ca nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Lege 98/2016, cum ar fi caziere judiciare pentru firma si pentru membrii organului de administrare, de decizie sau de control din cadrul acestuia, caziere fiscale sau alte dovezi privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora privind plata taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, certificate constatatoare. Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul, subcontractantul sau tertul sustinator nu se încadreaza în niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, acestia pot prezenta orice document considerat edificator cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit nu se emit documente de natura celor precizate mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Cerinta nr. 2) Declaratie privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 59 coroborat cu art 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire, respectiv de catre ofertanti/membrii asocierii, subcontractanti, terti sustinatori.
Pentru aceasta declaratie, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:
— Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai – rector,
— Prof. univ. dr. Teodorescu Razvan Ionut – prorector,
— Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru – prorector,
— Prof. univ. dr. Stanica Florin – prorector,
— Prof. univ. dr. Mircea Mihalache – prorector,
— Prof. univ.dr. Fântâneru Gina – prorector,
— Ing. Mariana Postamentel – director general administrativ,
— Ec. Laura Iosub – director economic,
—Cons. juridic Dinita Irina Simona.
Membrii comisiei de evaluare:
— Adm. patr. Mihaela Sâmbotin - presedinte cu drept de vot,
— Ing. Oana Gras - presedinte de rezerva cu drept de vot,
— Dr. ing. Sebastian Mustata - membru,
— Ing. Lazar Valentin – membru,
— Ing. Mirela Boloaca – membru,
— Ing. Stanca Dumira – membru,
— Asis. univ. dr. Ghimpeteanu Maragarita – membru,
— Prof. univ. dr. Constantin Vlagioiu – membru.
Membri de rezerva:
— ing. Luca Moldoveanu,
— ing. Ghiata Daniela.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va transmite Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau documente relevante prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare prezentate de catre ofertantul persoana fizica/juridica straina, cu respectarea principiului recunoasterii reciproce. Datele cuprinse in constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii, sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic care sa aiba corespondent cu obiectul contractului.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din carea sa rezulte ca au fost livrate produse similare, cf prevederilor art.179 litera b din Legea 98/2016.
Cerinta nr.2) Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul;
Cerinta nr.3) Informatii privind asociatii –Daca este cazul;
Cerinta nr.4) Informatii privind din partea unui/unor tert/terti sustinatori –Daca este cazul.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Modalitatea de indeplinire operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in DUAE, cu informatiile ce descriu nivelul lui de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator obiectul contractului supus prezentei proceduri, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente prin care se poate dovedi îndeplinirea cerintei, fara a se limita la ele, sunt urmatoarele:
— certificate de predare-primire,
— recomandari,
— procese-verbale de receptie,
— certificate constatatoare.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE si au obligatia de a prezenta un acord de subcontractare din care rezulta modul efectiv in care se va materializa acest acord, iar la incheierea contractului, va prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contractul de achizitie publica. Încadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare DUAE. Fiecare asociat va prezenta câte un formular DUAE separat, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Numai pentru oferta depusa in asociere de mai multi agenti economici se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere din care rezulta modul efectiv in care se va materializa acordul de asociere si în care se va mentiona faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca vor ramâne împreuna în contract pâna la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa primeasca instructiuni în numele si pe seama tuturor asociatilor si ca este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca în cazul în care oferta lor este declarata câstigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului. Încadrarea asociatilor în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167; din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea oricarui operator economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Ofertantul va completa cerinta corespunzatoare DUAE si va prezenta angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui in anexe la respectivul angajament.
În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 23.2.2018 - 13:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.2.2018 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23.3.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Ofertantii/Subcontractantii/tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari.

Accesarea si completarea DUAE de catre operatorii economici interesati se poate face prin intermediul linkului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala) vor fi consemnate in DUAE.

Atentie! La transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale DUAE/propunerii tehnice/garantiei de participare ca fisiere in cadrul sectiunii propunerii financiare deoarece acestea nu vor putea fi evaluate.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform legii 101/2016
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Biroul Juridic
Bulevardul Mărăști nr. 59, sector 1
011464 București
România
Fax: +40 213180296

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.1.2018