Diensten - 14766-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Mölndal: Systeem voor bibliotheekbeheer

2019/S 008-014766

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mölndals stad
212000-1363
Göteborgsvägen 11-17
Mölndal
431 82
Zweden
Contactpersoon: Filip Trpkovski
E-mail: filip.trpkovski@molndal.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.molndal.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bibliotekssystem

Referentienummer: KFN 141/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48161000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mölndals stad genomför upphandling avseende ett bibliotekssystem samt en tillhörande bibliotekswebb till folkbiblioteken i Mölndals stad.

Upphandlingens omfattning

Mölndals stad genomför upphandling avseende ett bibliotekssystem samt en tillhörande bibliotekswebb till folkbiblioteken i Mölndal stad och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan benämnt leverantör, att lämna anbud.

Upphandlingen avser:

Nyttjande av ett (1), på marknaden befintligt, bibliotekssystem som ska installeras på Mölndal stads servar. Leverantören ansvarar för utveckling av systemet och support under en avtalsperiod och Mölndal stad ansvarar för driften av bibliotekssystemet samt

Nyttjande av en (1), på marknaden befintlig, bibliotekswebb som levereras som tjänst, d.v.s. leverantören ansvarar för förvaltning, löpande drift, övervakning, back-up samt utveckling av systemet och support under en avtalsperiod

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
48160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mölndals stad genomför upphandling avseende ett bibliotekssystem samt en tillhörande bibliotekswebb till folkbiblioteken i Mölndals stad.

Upphandlingens omfattning

Mölndals stad genomför upphandling avseende ett bibliotekssystem samt en tillhörande bibliotekswebb till folkbiblioteken i Mölndal stad och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan benämnt leverantör, att lämna anbud.

Upphandlingen avser:

Nyttjande av ett (1), på marknaden befintligt, bibliotekssystem som ska installeras på Mölndal stads servar. Leverantören ansvarar för utveckling av systemet och support under en avtalsperiod och Mölndal stad ansvarar för driften av bibliotekssystemet samt

Nyttjande av en (1), på marknaden befintlig, bibliotekswebb som levereras som tjänst, d.v.s. leverantören ansvarar för förvaltning, löpande drift, övervakning, back-up samt utveckling av systemet och support under en avtalsperiod

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Bör-krav / Weging: Låg betydelse
Kostencriterium - Naam: Användarfall / Weging: Låg betydelse
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-490554
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bibliotekssystem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bibliotekscentrum Sverige AB
Växjö
Zweden
NUTS-code: SE212
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019