Usługi - 147714-2016

29/04/2016    S84

Hiszpania-Alicante: Usługi agencji pracy tymczasowej w zakresie udostępniania pracowników tymczasowych

2016/S 084-147714

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante (Alicante)
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: Procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1471
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi agencji pracy tymczasowej w zakresie udostępniania pracowników tymczasowych

Numer referencyjny: AO/003/15.
II.1.2)Główny kod CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług udostępniania pracowników na rzecz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przez agencje pracy tymczasowej w celu zagwarantowania na terytorium całej Hiszpanii (głównie w Alicante) realizacji zadań o charakterze czasowym w zależności od typu stanowiska (administrator, asystent lub urzędnik kategorii IV, III, II, I) w konsekwencji nieobecności pracowników, wakatu na stanowisku, w odniesieniu do którego wszczęto proces rekrutacji, nadzwyczajnej kumulacji pracy lub konieczności objęcia specjalnego stanowiska związanego z konkretnym projektem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 520 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79621000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym z 3 wykonawcami na okres 1 roku z możliwością 3-krotnego automatycznego odnowienia do maksymalnie 4 lat o świadczenie usług agencji pracy tymczasowej w zakresie udostępniania pracowników tymczasowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 520 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. kryteria w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

w siedzibie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod adresem: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

każdy oferent może oddelegować maksymalnie do 2 przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do Urzędu do 15.6.2016 faksem pod numer +34965139113 lub pocztą elektroniczną na adres procurement@euipo.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

4 lata.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentację przetargową można będzie pobrać pod adresem podanym w pkt I.1. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci zobowiązani są do sprawdzania aktualizacji i zmian w okresie składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburgo
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w terminie 2 miesięcy od powiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznała się z danym faktem.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2016