Servicii - 147714-2016

29/04/2016    S84

Spania-Alicante: Servicii de agenție de plasare de forță de muncă temporară pentru plasarea de lucrători temporari

2016/S 084-147714

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante (Alicante)
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: Procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1471
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de agenție de plasare de forță de muncă temporară pentru plasarea de lucrători temporari.

Număr de referinţă: AO/003/15.
II.1.2)Cod CPV principal
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această licitație are ca scop plasarea, prin intermediul unor agenții de plasare de forță de muncă temporară, de lucrători temporari la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru a garanta, pe întreg teritoriul spaniol (în special în Alicante), executarea de sarcini cu caracter temporar în funcție de tipul de post (administrator, asistent sau funcție de gradul IV, III, II, I) ca urmare a absenței angajaților, a existenței unui post vacant pentru care a fost inițiat un proces de selecție, a acumulării unui volum de lucru suplimentar sau a necesității de a acoperi un post special legat de un proiect specific.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 16 520 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79621000 Servicii de asigurare de personal de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Locul principal de executare:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract-cadru multiplu în cascadă (cu 3 contractanți) cu o durată de 1 an, care poate fi reînnoit prin acord tacit de 3 ori până la o durată maximă de 4 ani pentru servicii de agenție de plasare de forță de muncă temporară pentru plasarea de lucrători temporari.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 520 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta criteriile din dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/06/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/06/2016
Ora locală: 11:00
Locul:

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către oficiu prin fax (+34965139113) sau prin e-mail (procurement@euipo.europa.eu) până la 15.6.2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

4 ani.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul invitației la licitație poate fi descărcat de la adresa de internet indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea părții în cauză sau, în lipsa acesteia, de la data la care aceasta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/04/2016