Pakalpojumi - 147730-2016

29/04/2016    S84

Beļģija-Brisele: UCA 16/022 – atkritumu aizvākšanas pakalpojumi dažādām ēkām, kurās atrodas Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts, Briselē un apkārtējā teritorijā

2016/S 084-147730

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome, secrétariat général
Pasta adrese: rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 2-281-8062
Fakss: +32 2-280-0262
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

UCA 16/022 – atkritumu aizvākšanas pakalpojumi dažādām ēkām, kurās atrodas Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts, Briselē un apkārtējā teritorijā.

Atsauces numurs: UCA 16/022.
II.1.2)Galvenās CPV kods
90510000 Atkritumu apglabāšana un pārstrāde
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līgums ietver atkritumu aizvākšanu no ēkām, kurās atrodas Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts, tai skaitā no 3 ēkām, kas atrodas netālu no Schuman lokveida krustojuma Briselē, un noliktavas, kas pašlaik atrodas Overijse.

Jāaizvāc šādu veidu atkritumi: II klases atkritumi, III klases atkritumi (būvgruži), bīstami atkritumi (piem., tintes kasetnes, baterijas, spuldzes, eļļas, šķīdinātāji), medicīniskie atkritumi, stikls, koks, metāls, plastmasas pudeles un flakoni, metāla konteineri un iepakojumi, kartona kārbas, elektroierīces, IT piederumi, izņemot papīru, kartonu un polistirolu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 0.01 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90520000 Radioaktīvo, toksisko, medicīnisko un bīstamo atkritumu pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šis līgums ietver šādus pakalpojumus:

— dažādu veidu konteineru noma (1. punkts finanšu veidlapā),

— savākšana, pārvadāšana, iztukšošana (3. punkts finanšu veidlapā),

— visu veidu atkritumu, izņemot papīru, kartonu un polistirolu, selektīva apstrāde, pārstrāde, reģenerācija vai sadedzināšana (4. punkts finanšu veidlapā), kā arī ar to saistītu tādu preču (piem., vienreizlietojamu konteineru) iegāde, kuras nepieciešamas prasīto pakalpojumu izpildei (2. punkts finanšu veidlapā),

— atbalsta pakalpojumi atkritumu šķirošanas kvalitātes uzlabošanai.

Sekretariāts pievērš īpašu uzmanību vides aizsardzības noteikumu ievērošanai un pieprasa topošajam darbuzņēmējam garantēt, ka atkritumi tiks likvidēti pareizajā apstrādes iekārtā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par katru atkritumu veidu. Šā līguma ietvaros tiks iegādāti augstas kvalitātes pakalpojumi, kas tiks sniegti ekonomiskā ziņā efektīvi un atbilstoši ISO 14001 vides standartiem un EMAS regulai. Katrā piemērotā gadījumā darbuzņēmējs informēs Sekretariātu par iespējām uzlabot līgumā izklāstītos pakalpojumus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 0.01 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 1
Maksimālais skaits: 10
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Padomes Ģenerālsekretariāts nepublicēs līgumu paredzamo vērtību (sk. II.1.5. un II.2.6. iedaļu). Paredzamais līguma apjoms ir norādīts specifikācijās.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa vietni.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. Apliecība par iekļaušanu profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā, ar zvērestu apliecināts paziņojums vai apliecība atbilstoši pretendenta mītnes dalībvalstī spēkā esošajiem nosacījumiem;

2. Bilanču un darbības pārskatu kopija vai citi apliecinoši dokumenti, kuros ir skaidri norādīts vismaz apgrozījums un peļņa pirms nodokļu samaksas pēdējos 3 gados.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1) uzņēmuma, tā darbības jomu un struktūras apraksts, kas pierāda tā profesionālās un tehniskās spējas;

2) saraksts ar atsaucēm uz galvenajiem, pēdējos 3 gados sniegtajiem pakalpojumiem, kas ir līdzīgi šajā līgumā paredzētajiem; sarakstā jānorāda to vērtības, datumi un iesaistītie publiskie vai privātie saņēmēji;

3) līguma izpildei izmantotā tehniskā aprīkojuma, līdzekļu un materiālu apraksts;

4) paziņojums par pretendenta vidējo gada darbaspēku pēdējos 3 gados;

5) norāde par līguma daļu, par kuru pretendents paredz slēgt apakšlīgumu, ja ir paredzēta apakšlīgumu slēgšana;

6) jāsniedz pierādījums tam, ka pretendents ir ieviesis sertificētu vides vadības sistēmu, kas atbilst atzīta standarta, piemēram, ISO 14001, EMAS vai līdzvērtīga standarta, prasībām. Jāiesniedz arī apraksts par vides vadības pasākumiem, kurus pretendents parasti īsteno līdzīgos līgumos;

7) pretendentam jāiesniedz sertifikāti, kas apliecina, ka tas ir apstiprināts atkritumu savācējs un pārvadātājs Galvaspilsētas Briseles, Flandrijas un Valonijas reģionā. Šie sertifikāti jāiesniedz par dažādajām atkritumu kategorijām, kas saistītas ar šo konkursu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentam jāpierāda, ka tam ir vismaz:

— 3 kravas automašīnas 12/20/30 m3 konteineru pārvadāšanai,

— 2 autonomi atkritumu blīvētāji ar tilpumu 20 m3,

— 5 atklāti konteineri ar tilpumu 12 m3,

— 5 atklāti konteineri ar tilpumu 20 m3,

— 5 atklāti konteineri ar tilpumu 30 m3,

— pudelēm paredzēti 6 zvanveida konteineri ar tilpumu 1 500 l,

— bīstamiem atkritumiem un tintes kasetnēm paredzēti 10 hermētiski konteineri ar atvērtu augšpusi (augstums +- 750 mm) un tilpumu 600 l,

— 5 spuldžu kastes (augstums +-800 mm) ar tilpumu 1 100 l,

— vieglajām mājsaimniecību elektroprecēm ("brown goods") (televizoriem, datoriem utt.) un smagajām mājsaimniecību elektroprecēm ("white goods") (mājturības ierīcēm utt.) paredzēti 5 stiepļu sieta konteineri (augstums +-1 600 mm) uz paletēm ar tilpumu 2 200 l,

— spējas, kas nepieciešamas atbalsta sniegšanai atkritumu šķirošanas kvalitātes uzlabošanā.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

1. Jābūt attiecīgo iestāžu apstiprinājumam bīstamo atkritumu vākšanai un pārvadāšanai un attiecīgo iestāžu apstiprinājumam vai atļaujai nebīstamu atkritumu vākšanai un pārvadāšanai saskaņā ar tiesību aktiem par atkritumu vākšanu, pārvadāšanu un apstrādi, kuri ir spēkā tur, kur tiek veikta minētā atkritumu vākšana, pārvadāšana un apstrāde.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 26/05/2016
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, 2 mēnešu laikā no dienas, kad attiecīgā informācija ir kļuvusi zināma.

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Attāluma dēļ procedūras termiņi ir pagarināti par 10 dienām neatkarīgi no attiecīgās personas ierastās uzturēšanās vietas vai domicila.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome, Ģenerālsekretariāts
Pasta adrese: rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 2-2818062
Fakss: +32 2-2800262
Interneta adrese: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2016