Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 147730-2016

29/04/2016    S84    Rada Európskej únie - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž 

Belgicko-Brusel: UCA 16/022 – Služby v oblasti likvidácie odpadu pre jednotlivé budovy, v ktorých sídli Generálny sekretariát Rady Európskej únie v Bruseli a okolí

2016/S 084-147730

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://tendering.consilium.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

UCA 16/022 – Služby v oblasti likvidácie odpadu pre jednotlivé budovy, v ktorých sídli Generálny sekretariát Rady Európskej únie v Bruseli a okolí.

Referenčné číslo: UCA 16/022.
II.1.2)Hlavný kód CPV
90510000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto zákazka zahŕňa likvidáciu odpadu z budov, v ktorých sídli Generálny sekretariát Rady Európskej únie, vrátane 3 budov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kruhového objazdu Schuman v Bruseli, a skladu, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Overijse.

Likvidácia sa bude týkať nasledujúcich typov odpadu: trieda II, trieda III (stavebný odpad), nebezpečný odpad (napr. atramentové náplne, batérie, žiarovky, oleje, rozpúšťadlá), zdravotnícky odpad, sklo, drevo, kov, plastové fľaše a nádoby, kovové nádoby a obaly, kartóny, elektrické spotrebiče, IT, okrem papiera, lepenky a polystyrénu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 0.01 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90520000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10
II.2.4)Opis obstarávania:

Táto zákazka pokrýva nasledujúce služby:

— prenájom rozličných typov kontajnerov (položka 1 vo finančnom formulári),

— zber, preprava, vyprázdňovanie (položka 3 vo finančnom formulári),

— separovaný zber, recyklácia, zhodnocovanie alebo spaľovanie (položka 4 vo finančnom formulári) všetkých typov odpadu okrem papiera, lepenky a polystyrénu, ako aj nákup súvisiacich tovarov (napr. jednorazové kontajnery) potrebných na vykonanie požadovaných služieb (položka 2 vo finančnom formulári),

— podporné služby na zlepšenie kvality triedenia odpadu.

Sekretariát kladie osobitný dôraz na súlad s predpismi na ochranu životného prostredia a požaduje od budúceho dodávateľa záruku, že odpad sa bude likvidovať v náležitom zariadení na spracovanie odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi pre každý typ odpadu. Táto zákazka zahŕňa obstaranie vysokokvalitných služieb, ktoré sa vykonávajú s ohľadom na ekonomickú účinnosť, ako aj súlad s environmentálnymi normami ISO 14001 a nariadením EMAS. Ak to bude relevantné, dodávateľ bude informovať sekretariát o akýchkoľvek možnostiach na zlepšenie služieb stanovených v zmluve.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 0.01 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 1
Maximálny počet: 10
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Generálny sekretariát Rady nezverejňuje odhadovanú hodnotu zákazky (pozri body II.1.5 a II.2.6). Odhadovaný objem zákazky je uvedený v špecifikáciách.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. dôkaz o zápise uchádzača v živnostenskom alebo obchodnom registri, prísažné vyhlásenie alebo osvedčenie v súlade s podmienkami členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo;

2. kópia súvah a prevádzkových účtov alebo iných podporných dokumentov, v ktorých je jasne uvedený aspoň obrat a zisk pred zdanením za posledné 3 roky.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1) prezentácia spoločnosti, oblastí jej činností a jej štruktúry s dôkazom o jej odbornej a technickej spôsobilosti;

2) zoznam referencií týkajúcich sa hlavných služieb poskytnutých za posledné 3 roky, ktoré sú podobné službám uvedeným v tejto zákazke, s uvedením údajov o ich hodnotách, dátumoch a predmetných verených alebo súkromných príjemcoch;

3) opis technického vybavenia, nástrojov a materiálov používaných na vykonanie zákazky;

4) výkaz o priemernej ročnej pracovnej sile uchádzača za posledné 3 roky;

5) uvedenie podielu zákazky, ktorý uchádzač plánuje realizovať v rámci subdodávky, ak vôbec;

6) poskytnutie dôkazu, že uchádzač zaviedol certifikovaný systém environmentálneho riadenia, ktorý spĺňa požiadavky uznávanej normy, ako je ISO 14001, EMAS, alebo rovnocennej normy. Okrem toho poskytnutie opisu opatrení environmentálneho riadenia, ktoré uchádzač zvyčajne uplatňuje pri podobných zákazkách;

7) uchádzač musí predložiť certifikáty schváleného zariadenia na zber a prepravu odpadov pre región hlavného mesta Brusel a flámske a valónske regióny. Tieto certifikáty musia byť predložené pre rozličné kategórie odpadu, ktorých sa týka táto zákazka.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač musí poskytnúť dôkaz, že vlastní aspoň:

— 3 nákladné vozidlá na prepravu kontajnerov s objemom 12/20/30 m3,

— 2 samostatné lisy s objemom 20 m3,

— 5 otvorených kontajnerov s objemom 12 m3,

— 5 otvorených kontajnerov s objemom 20 m3,

— 5 otvorených kontajnerov s objemom 30 m3,

— 6 kontajnerov na fľaše s objemom 1 500 l,

— 10 vodotesných kontajnerov s otvorenou strechou pre nebezpečný odpad a atramentové náplne (výška +- 750 mm) s objemom 600 l,

— 5 škatúľ na žiarovky (výška +-800 mm) s objemom 1 100 l,

— 5 drôtených kontajnerov (výška +-1 600 mm) na paletách pre čiernu techniku (televízory, počítače atď.) a bielu techniku (domáce spotrebiče atď.) s objemom 2 200 l,

— kapacitnú podporu na optimalizáciu kvality triedenia odpadu.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

1. Musí mať súhlas od príslušných úradov na zber a prepravu nebezpečného odpadu a súhlas alebo oprávnenie od príslušných úradov na zber a prepravu iného ako nebezpečného tovaru na základe platných právnych predpisov o zbere, preprave a spracovaní odpadu na mieste, kde sa daný zber, preprava a spracovanie odpadu vykonáva.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/05/2016
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od upovedomenia navrhovateľa, alebo ak sa nepodáva oznámenie, do 2 mesiacov od dátumu, keď sa oboznámili s uvedenou skutočnosťou.

Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

Časové lehoty konania sú predĺžené z dôvodu vzdialenosti o jedno obdobie 10 dní bez ohľadu na obvyklé miesto bydliska alebo sídlo dotyčnej strany.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, Generálny sekretariát
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262

Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/04/2016