Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 147784-2022

21/03/2022    S56

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 056-147784

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 041-107443)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jaromir Chojecki
E-Mail: Jaromir.Chojecki@plk-sa.pl
Telefon: +48 224732404
Fax: +48 224732399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plk-sa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork–Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150–128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 202 (...)"

Referenznummer der Bekanntmachung: 9090/IRZR2/00278/00213/22/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk bez stacji Słupsk km 81,150 – 128,600 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/03/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 041-107443

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie wykonał: a) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km , przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich, b) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich c) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej 15 (piętnastu) rozjazdów kolejowych, d) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 2 (dwa) tory główne dodatkowe w zakresie nawierzchni, podtorza z odwodnieniem oraz co najmniej 2 (dwa) perony a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji, e) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 10 (dziesięć) zwrotnic, f) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego, g) Budowa lub Przebudowa co najmniej 3 (trzech) obiektów typu most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy, o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 15 (piętnaście) m, h) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) obiektu typu przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi.

Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW. 2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) Dyrektor kontraktu-1 osoba, b) Kierownik Budowy–1 osoba, c) Kierownik robót torowych-1 osoba, d) Kierownik robót mostowych–1 osoba, e) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych-1 osoba, f) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym- 1 osoba.

Wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) i doświadczenie ww. osób zostały wskazane w pkt 8.6.2 IDW.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. 3. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia: a. co najmniej 1 szt.-koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m³, b. co najmniej 1 szt.-koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³, c. co najmniej 1 szt.-żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 t, d. co najmniej 1 szt.-oczyszczarka tłucznia o wydajności co najmniej 600 m³/h wraz z wagonami taśmociągowymi, e. co najmniej 1 szt.–automatyczna podbijarka toru, (...)

muss es heißen:

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. W okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie wykonał: a) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km , przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich, b) co najmniej 1 (jedna) robota budowlana, wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 (piętnaście) km, przy czym co najmniej 15 (piętnaście) km robót wykonana była przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich c) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej 15 (piętnastu) rozjazdów kolejowych, d) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy i co najmniej 2 (dwa) tory główne dodatkowe w zakresie nawierzchni, podtorza z odwodnieniem oraz co najmniej 2 (dwa) perony a roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji, e) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 10 (dziesięć) zwrotnic, f) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego, g) Budowa lub Przebudowa co najmniej 3 (trzech) obiektów typu most, wiadukt lub estakada, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy, o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 15 (piętnaście) m, h) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) obiektu typu przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi.

Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW. 2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) Dyrektor kontraktu-1 osoba, b) Kierownik Budowy–1 osoba, c) Kierownik robót torowych-1 osoba, d) Kierownik robót mostowych–1 osoba, e) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych-1 osoba, f) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym- 1 osoba.

Wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) i doświadczenie ww. osób zostały wskazane w pkt 8.6.2 IDW.

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. 3. Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia: a. co najmniej 1 szt.-koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m³, b. co najmniej 1 szt.-koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³, c. co najmniej 1 szt.-żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 t, d. co najmniej 1 szt.-oczyszczarka tłucznia o wydajności co najmniej 600 m³/h wraz z wagonami taśmociągowymi, e. co najmniej 1 szt.–automatyczna podbijarka toru, (...)

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych powyżej: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW); 2. dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane; 3. inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2; 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW); 5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW); 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczególnie informacje zawarte są w Tomie I SWZ - IDW.

muss es heißen:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu określonych powyżej: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW); 2. dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane; 3. inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2; 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW); 5. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW); 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczególnie informacje zawarte są w Tomie I SWZ - IDW.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:

Data: 11/04/2022

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Data: 20/04/2022

Czas lokalny: 10:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 08/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Data: 11/04/2022

Czas lokalny: 11:00

muss es heißen:

Data: 20/04/2022

Czas lokalny: 11:00

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 4
Anstatt:

4.Uwaga do sekcji III.1.3) f.co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych, g.co najmniej 1 szt.-stabilizator dynamiczny toru, h.co najmniej 1 szt.-profilarka tłucznia, i.co najmniej 1 szt.-profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji, j.co najmniej 1 szt.-zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów, k.co najmniej 1 szt.-pociąg fundamentowo–słupowy, l.co najmniej 1 szt.-pociąg sieciowy, m.co najmniej 1 szt.-pociąg do wymiany toru-tj. zespół złożony z kombajnu torowego wraz z wagonami do transportu starych i nowych elementów rusztu torowego lub układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym, n.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 3 szt. wagonów do transportu rozjazdów w blokach, o.co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 9 IDW.

muss es heißen:

4.Uwaga do sekcji III.1.3) f.co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych, g.co najmniej 1 szt.-stabilizator dynamiczny toru lub podbijarka toru z modułem do dynamicznej stabilizacji toru, h.co najmniej 1 szt.-profilarka tłucznia, i.co najmniej 1 szt.-profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji, j.co najmniej 1 szt.-zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów, k. usunięto, l.co najmniej 1 szt.-pociąg sieciowy, m.co najmniej 1 szt.-pociąg do wymiany toru-tj. zespół złożony z kombajnu torowego wraz z wagonami do transportu starych i nowych elementów rusztu torowego lub układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym, n.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 3 szt. wagonów do transportu rozjazdów w blokach, o.co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 9 IDW.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: