Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 147830-2022

21/03/2022    S56

Slovakia-Bratislava: Trolleybuses

2022/S 056-147830

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
National registration number: 00492736
Postal address: Olejkárska 1
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81452
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telephone: +421 259501528
Internet address(es):
Main address: www.dpb.sk
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov

Reference number: NL 8/2021
II.1.2)Main CPV code
34622300 Trolleybuses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 16 ks nových plne nízkopodlažných štvornápravových dvojkĺbových trolejbusov dĺžkovej kategórie 24 metrov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich (pri 8 os. /m2), určených pre ťažkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trakčnej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trakčnej batérie dobíjanej z trakčnej siete.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 16 760 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50100000 Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
30200000 Computer equipment and supplies
30210000 Data-processing machines (hardware)
35125300 Security cameras
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Predmet zákazky bude dodávaný na miesto určené obstarávateľskou organizáciou (miesto dodania), ktoré sa bude nachádzať na území hlavného mesta SR Bratislavy.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 16 ks nových plne nízkopodlažných štvornápravových dvojkĺbových trolejbusov dĺžkovej kategórie 24 metrov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich (pri 8 os. /m2), určených pre ťažkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trakčnej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trakčnej batérie dobíjanej z trakčnej siete. Obstarávateľská organizácia požaduje dodať predmet zákazky (vrátane potvrdenia o schválení typu trolejbusu) za podmienok dohodnutých Zmluvou najneskôr do 20 mesiacov od zadania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zákazka bude financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo špecifického cieľa: 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 080-207007
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 1
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ŠKODA ELECTRIC a.s.
National registration number: 47718579
Postal address: Průmyslová 610/2a, Doudlevce
Town: Plzeň
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 30100
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
National registration number: 010498995
Postal address: ul. Obornicka č. 46, Bolechowo - Osiedle
Town: Owińska
NUTS code: PL Polska
Postal code: 62005
Country: Poland
Telephone: +421 48618118333
Internet address: www.solarisbus.pl
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o.
National registration number: 46332138
Postal address: Rozvojová 2
Town: Košice - Juh
NUTS code: SK04 Východné Slovensko
Postal code: 04011
Country: Slovakia
E-mail: melichar@solarisbus.sk
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 413 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 16 760 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).

2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne

prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO.

Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430220). Obstarávateľská organizácia neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

5. Obstarávateľská organizácia je oprávnená vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľskej organizácie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

6. Ďalšie podmienky obstarávateľskej organizácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Obstarávateľská organizácia v aktuálnom prípade aplikuje na toto verejné obstarávanie možnosť vylúčenia

uchádzača/ov v zmysle §40 ods.6 písm. g) ZVO.

Obstarávateľská organizácia v zmysle § 56 ods. 15 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s

úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022