Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 148117-2022

22/03/2022    S57

Češka-Prag: Nabava i ugradnja sigurnosnog namještaja

2022/S 057-148117

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)
Poštanska adresa: Janovského 438/2
Mjesto: Prague
NUTS kod: CZ Česko
Poštanski broj: 17000
Država: Češka
Osoba za kontakt: Legal and Procurement Department
E-pošta: tenders@euspa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.euspa.europa.eu/about/how-we-work/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10172
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10172
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Svemir, globalni navigacijski satelitski sustavi

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava i ugradnja sigurnosnog namještaja

Referentni broj: EUSPA/OP/23/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44421000 Oklopni ili armirani sefovi, željezne blagajne i vrata
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cilj ove nabave bit će nabava i ugradnja sigurnosnog namještaja. Nabava pregrada i usluga održavanja smatrat će se pozitivnom prednošću i ocijenit će se pozitivno, unatoč tomu što nije obvezno.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44421300 Sefovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: CZ01 Praha
NUTS kod: ES3 Comunidad de Madrid
NUTS kod: FR1 Ile-de-France
NUTS kod: FRJ Occitanie
NUTS kod: NL Nederland
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ove nabave sklopiti jedinstveni okvirni ugovor za nabavu i ugradnju sigurnosnog namještaja. Nabava pregrada i usluga održavanja smatrat će se pozitivnom prednošću i ocijenit će se pozitivno, unatoč tomu što nije obvezno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Tri automatska obnavljanja od 12 mjeseci do ukupnog trajanja od 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kako je navedeno u nacrtu okvirnog ugovora.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/05/2022
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/05/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ponude će se otvoriti elektronički na datum i u vrijeme navedeno u pozivu na nadmetanje. Otvaranju je moguće prisustvovati videokonferencijom.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti dokumentaciju o nabavi dostupnu na adresi koja je navedena u odjeljku I.3). U slučaju nedostupnosti ili prekida u funkcioniranju elektroničkih sredstava komunikacije navedenih u odjeljku I.3) zadnjih pet kalendarskih dana prije roka za zaprimanje navedenog u odjeljku IV.2.2) javni naručitelj zadržava pravo produljiti rok i objaviti produženje roka na internetskoj adresi iz odjeljka I.3) bez prethodne objave ispravka ovom pozivu na nadmetanje. Gospodarske subjekte zainteresirane za ovu nabavu pozivamo da se prijave za poziv na nadmetanje na adresi iz odjeljka I.3) kako bi primali obavijesti o objavama novih informacija ili dokumenata.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Agencija Europske unije za svemirski program (EUSPA)
Mjesto: Prague
Država: Češka
Internetska adresa: http://www.euspa.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/03/2022