Usluge - 148139-2017

20/04/2017    S77    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Tehničko tajništvo grupe ADCO u okviru Uredbe o građevnim proizvodima (Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (CPR))

2017/S 077-148139

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštanska adresa: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
E-pošta: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2276
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehničko tajništvo grupe ADCO u okviru Uredbe o građevnim proizvodima (Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (CPR))

Referentni broj: 609/PP/GRO/IMA/17/1135/9704.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79410000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ugovora pružanje odgovarajuće tehničke pomoći za potrebe suradnje između tijela država članica u okviru područja tržišnog nadzora u skladu s Uredbom o građevnim proizvodima (Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća; CPR). Suradnja će se provoditi uglavnom u okviru grupe ADCO–CPR, koju su još u skladu s prethodnom direktivom (89/106/EEZ; CPD) osnovala nadležna tijela koja provode tržišni nadzor u državama članicama. Konkretno, ugovaratelj će pružati pomoć predsjedatelju navedene grupe u pripremi sastanaka grupe, tako što će djelovati kao tehničko tajništvo: zadaci upravnog tajništva koje pruža logističku potporu radu grupe provode se pomoću drugog ugovora. Štoviše, ugovaratelj pruža tehničku pomoć i za radne grupe stvorene u okviru ADCO-a i organizaciju različitih drugih zajedničkih djelovanja između navedenih tijela država članica, osobito zajedničkog programa za nadzor tržišta.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršavanja zadataka prostori su ugovaratelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, s iznimkom prostora Komisije.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o uslugama za tehničko tajništvo s početnim najduljim trajanjem od 12 mjeseci i najvećim iznosom od 100 000 EUR. Ugovor se može obnoviti 3 puta na razdoblje od 12 mjeseci te u najvećem iznosu od 100 000 EUR za svaku godinu, samo s izričitim pisanim sporazumom javnog naručitelja prije isplate preostalog iznosa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Razdoblje izvršavanja zadataka navedenih u ugovoru može se obnoviti 3 puta na razdoblje od 12 mjeseci, samo uz izričiti pisani pristanak javnih naručitelja prije plaćanja preostalog iznosa.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Engleski je radni jezik tehničkog tajništva.

Najveća vrijednost od 400 000 EUR za najveće ukupno trajanje od 4 godine.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti upute za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/06/2017
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/06/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europska komisija, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Directorate-General, Breydel Building, avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može nazočiti otvaranju ponuda. Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom na grow-c-financial-team@ec.europa.eu najmanje 48 sati unaprijed. Tu obavijest mora potpisati ovlašteni djelatnik ponuditelja i u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ime ponuditelja biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Za ovaj poziv moguće je isključivo elektroničko podnošenje ponuda putem elektroničke prijave.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/04/2017