Υπηρεσίες - 148172-2021

26/03/2021    S60

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

2021/S 060-148172

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 033-081036)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: CS-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποστήριξη του Τμήματος Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της ΕΤΕπ

Αριθμός αναφοράς: CFT-1615
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79419000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη πολλαπλής συμφωνίας-πλαισίου με έξι οικονομικούς φορείς κατ' ανώτατο όριο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Οι εν λόγω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει πολύπλοκες αξιολογήσεις και ότι διαθέτουν ικανότητα επιλογής κατάλληλων ειδικών στον εν λόγω τομέα που διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για την ολοκλήρωση αναθέσεων αξιολόγησης σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, τομέων και προϊόντων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/03/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 033-081036

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 09/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 12/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/04/2021
Τοπική ώρα: 15:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: