Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 148172-2021

26/03/2021    S60

Luxemburg-Luxemburg: Meervoudige raamovereenkomst voor adviesdiensten ter ondersteuning van de afdeling Evaluatie van de verrichtingen van de EIB-groep

2021/S 060-148172

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 033-081036)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomst voor adviesdiensten ter ondersteuning van de afdeling Evaluatie van de verrichtingen van de EIB-groep

Referentienummer: CFT-1615
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van een meervoudige raamovereenkomst met maximaal zes ondernemers voor het verlenen van hoogwaardige evaluatiegerelateerde diensten. Deze ondernemers moeten beschikken over grote deskundigheid op het gebied van evaluatiemethodologie en -instrumenten. De inschrijvers moeten kunnen aantonen dat zij complexe evaluaties hebben uitgevoerd en in staat zijn geschikte sectorspecialisten te selecteren met de nodige technische en taalvaardigheden om evaluatieopdrachten af te ronden in een groot aantal landen, sectoren en producten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 033-081036

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 09/04/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 16/04/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 12/04/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 19/04/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: