Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 148172-2021

26/03/2021    S60

Luksemburg-Luksemburg: Wielokrotna umowa ramowa o usługi doradcze w celu wsparcia Działu Oceny Operacji Grupy EBI

2021/S 060-148172

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 033-081036)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.org
Adres profilu nabywcy: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi doradcze w celu wsparcia Działu Oceny Operacji Grupy EBI

Numer referencyjny: CFT-1615
II.1.2)Główny kod CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej z maksymalnie sześcioma podmiotami gospodarczymi na świadczenie wysokiej jakości usług związanych z oceną. Usługodawcy powinni dogłębnie znać metody i narzędzia oceny. Oferenci powinni wykazać doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych ocen oraz zdolność do doboru właściwych specjalistów branżowych o odpowiednich umiejętnościach technicznych i językowych, niezbędnych do realizacji zadań związanych z oceną w obrębie wielu państw, sektorów (http://www.eib.org/projects/priorities/index.htm) oraz produktów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 033-081036

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 09/04/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 19/04/2021
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: