Diensten - 14818-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Maatschappelijke diensten

2019/S 008-014818

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Camden
5 Pancras Square
London
N1C 4AG
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: David Walsh
Telefoon: +44 2079743535
E-mail: david.walsh@camden.gov.uk
NUTS-code: UKI31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.camden.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/28

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Routes off the Street Service for Rough Sleepers and Vulnerable People Engaged in Street Activity

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The street outreach service will deliver a street based engagement and intervention service, and the specialist day service will function as an assessment and referral hub. The integrated approach will provide better co-ordination, a more consistent approach to working with a vulnerable cohort and will enable access to wider range of support services for service users.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 572 857.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI31
Voornaamste plaats van uitvoering:

London Borough of Camden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The street outreach service will deliver a street based engagement and intervention service, and the specialist day service will function as an assessment and referral hub. The integrated approach will provide better co-ordination, a more consistent approach to working with a vulnerable cohort and will enable access to wider range of support services for service users.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementation / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service Methodology / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Partnership Working / Weging: 4 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service User Involvement / Weging: 1 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Staffing / Weging: 3 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Social and Economic Value / Weging: 4 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentation / Weging: 3 %
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-362377
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Routes off the Street Service for Rough Sleepers and Vulnerable People Engaged in Street Activity

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Change, Grow, Live Services Ltd (CGL Services ltd)
3861209
3rd Floor, Tower Point, 44 North Road
Brighton
BN1 1YR
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +441 273645074
E-mail: Tenders@cgl.org.uk
NUTS-code: UKJ21

Internetadres: http://www.cri.org.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 965 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 572 857.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Cabinet Office
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Cabinet Office
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019