Usługi - 148181-2019

01/04/2019    S64

Włochy-Parma: Wybór kompetentnego lekarza na potrzeby Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

2019/S 064-148181

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4619
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4619
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wybór kompetentnego lekarza na potrzeby Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Numer referencyjny: OC/EFSA/HUCAP/2019/01
II.1.2)Główny kod CPV
85141000 Usługi świadczone przez personel medyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

EFSA oferuje usługi opieki zdrowotnej w miejscu pracy swoim pracownikom za pośrednictwem wewnętrznej służby zdrowia. EFSA musi spełnić wymogi dotyczące ochrony zdrowia pracowników ustanowione przez regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej dotyczące zdrowia pracowników: Artykuł 13 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej stanowi, że przed rekrutacją, pracownik tymczasowy musi poddać się badaniom przeprowadzonym przez lekarza danej instytucji, by określić, czy taki potencjalny pracownik spełnia wymogi określone w artykule 12 ust. 2 lit. d). To samo dotyczy pracowników pracujących na zlecenie w odniesieniu do artykułu 83 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Celem niniejszego postępowania przetargowego jest zawarcie umowy ramowej z wykonawcą świadczącym usługi o maksymalnym czasie obowiązywania wynoszącym 4 lata. Usługi będą świadczone przez kompetentnego lekarza i pielęgniarkę.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85100000 Usługi ochrony zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITH52 Parma
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

EFSA Building, via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, WŁOCHY

II.2.4)Opis zamówienia:

zob. sekcja 1.3) specyfikacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Automatyczne wznowienie maksymalnie 2 razy + dodatkowe automatyczne wznowienie, ostateczne wygaśnięcie dnia 19.11.2022.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Lekarz i pielęgniarka.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022821
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 14:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

siedziba EFSA (EFSA Building), Parma.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2019