Diensten - 14837-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Oświęcim: Gespecialiseerd ontwerpen

2019/S 008-014837

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)
ul. St. Wyspiańskiego 10
Oświęcim
32-600
Polen
Contactpersoon: Pani Dorota Mleczko
Telefoon: +48 334474084
E-mail: biuro@muzeumpamieci.pl
NUTS-code: PL21A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.muzeumpamieci.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytucja Kultury wpisna do Rejestru Instytucji Kultury
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej–prace projektowe

Referentienummer: ZP.1.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79930000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres usługi obejmuje wykonanie prac projektowych, na które złożą się:

1) przygotowanie koncepcji muzeum (założenia projektowe, koncepcja architektoniczna remontu i modernizacji budynku, koncepcja ekspozycji stałej),

2) wykonanie projektu remontu i modernizacji istniejącego obiektu (projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisem przedmiotu (specyfikacje, przedmiary, kosztorys)),

3) opracowanie projektu ekspozycji stałej (projekt plastyczny i projekt wykonawczy, opis przedmiotu (zestawienia prac i sprzętu, opisy, kosztorys)),

4) opracowanie szczegółowego scenariusza ekspozycji stałej (założenia ekspozycji, scenariusz plastyczny, scenariusz merytoryczny)

5) oraz udział w kwerendach, konsultacjach, naradach zespołu muzealnego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 672 554.00 PLN / Hoogste offerte: 2 829 000.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92312000
71244000
71200000
71320000
72212520
39154000
71245000
71242000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21A
Voornaamste plaats van uitvoering:

32-600 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10 - Adres Zamawiającego;

Adres (położenie) istniejącego obiektu przeznaczonego pod muzeum: budynek znajdujący się w Oświęcimiu, przy ul. przy ul. Kolbego 2a.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W obiekcie należy zaprojektować powierzchnie m.in. wystawową, edukacyjną (umożliwiającą organizowanie zróżnicowanych form pracy np. warsztatów, paneli dyskusyjnych, larpów historycznych, konferencji dla różnych grup wiekowych), magazynową i administracyjną wraz z zapleczem socjalnym, przy założeniu, że część wystawowa zajmie min. 60 % powierzchni użytkowej całego obiektu.

Tematem wystawy jest ukazanie wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i kulturowej budującej lokalną tożsamość. Niezwykle ważnym zagadnieniem ekspozycji wymagającym szczególnego podkreślenia przy użyciu różnorodnych środków przekazu jest zobrazowanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności po wybuchu II wojny światowej. Pokazanie, iż mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej nie byli tylko biernymi świadkami ludobójstwa dokonującego się w niemieckim obozie śmierci ale na swój sposób samorzutnie lub w zorganizowanych formach nieśli pomoc więźniom bez względu na konsekwencje z tym związane.

Treści wystawy winne być dobrane w sposób umożliwiający jej odbiór jak najszerszej grupie zwiedzających, zróżnicowanych wiekowo, społecznie i narodowościowo oraz umożliwiać różnorodne formy działań edukacyjnych.

UWAGA!

Przedmiot zamówienia należy wykonać przy założeniu, że wartość robót budowlanych adaptacji budynku oraz wykonanie wystawy stałej wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do jej uruchomienia oraz tzw. pierwszego wyposażenia muzeum (część administracyjna i socjalna) nie może przekroczyć kwoty 25200000 PLN netto.

Uszczegółowienie zakresu usługi:

3.1.Opracowanie koncepcji muzeum:3.1.1. Opracowanie założeń projektu 3.1.2.Analiza istniejącej infrastruktury technicznej, 3.1.3.Opracowanie koncepcji architektonicznej muzeum, 3.1.4.Opracowanie koncepcji ekspozycji stałej,

3.2.Projekt remontu i modernizacji obiektu, obejmujący: 3.2.1.Projekt budowlany remontu i modernizacji obiektu będący podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonany na podstawie zaakceptowanej koncepcji, 3.2.2.Projekt wykonawczy remontu i modernizacji obiektu obejmujący zakres niezbędny do wykonania całości robót związanych z budową i oddaniem budynku do użytkowania publicznego 3.2.3.Opis przedmiotu;

3.3.Projekt ekspozycji stałej: 3.3.1.Projekt plastyczny ekspozycji, 3.3.2.Projekt wykonawczy ekspozycji stałej, 3.3.3.Opis przedmiotu tj. Dokumentacja zbiorcza dla realizatorów ekspozycji stałej,

3.4.Scenariusz ekspozycji stałej: 3.4.1 Założenia ekspozycji, idea przewodnia wystawy i jej cele, potencjalni odbiorcy wystawy, schemat narracji, użyte środki wyrazu (język ekspozycji)

3.4.2.Scenariusz opisowy omawiający zagadnienia tematyczne wystawy z podziałem na poszczególne strefy, opis wystawy z uwzględnieniem poszczególnych stref ekspozycji

3.4.3.Scenariusz plastyczny omawiający kluczowe rozwiązania aranżacyjne i scenograficzne ekspozycji

3.4.4.Scenariusz merytoryczny

UWAGA W miarę pojawiania się nowych materiałów (m.in. eksponaty, fotografie, filmy itp.) w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania scenariusza ekspozycji stałej w każdym zakresie na wezwanie Zamawiającego.

3.5. Udziału w kwerendach muzealnych oraz w naradach zespołu muzealnego oraz konsultacjach merytorycznych z ekspertami wskazanymi przez zespół muzealny.

6.Obowiązki wykonawcy w zakresie dokumentacji:

a)Opracowanie koncepcji muzeum,

b)Wykonanie projektu remontu i modernizacji obiektu,

c)Wykonanie projektu ekspozycji stałej,

d)Przygotowanie scenariusza ekspozycji stałej.

Dane techniczne obiektu przeznaczonego na siedzibę muzeum

Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 550 m2.Ilość kondygnacji – budynek trzykondygnacyjny (parter, I piętro, poddasze) oraz częściowe podpiwniczenie.

Obecnie budynek jest wyłączony z użytkowania.Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora pod nr A-173/M.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z obowiązkami Wykonawcy i harmonogramem realizacji zadania znajduje się m.in. w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wykonania zamówienia [skrócenie terminu wykonania zamówienia w zakresie opracowania koncepcji muzeum i scenariusza ekspozycji stałej] / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wykonania zamówienia (skrócenie terminu wykonania zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia do zlecenia wykonania ekspozycji stałej) / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku projektanta / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku grafika / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku architekta / Weging: 8
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie:pięćdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z zapisami działu VIII siwz.

2.Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotowego zamówienia finansowana jest w całości przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Zamawiający w dziale XIII zawarł opis sposobu obliczania ceny ofertowej.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-455019
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej–prace projektowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Konsorcjum Firm: Pracownie Konserwacji Zabytków „ARKONA” Sp. z o.o. (Lider konsorcjum)
pl. Sikorskiego 3/8
Kraków
31-115
Polen
E-mail: sekretariat@pkz-arkona.pl
NUTS-code: PL213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biuro Projektów PKZ ARKONA Sp. z o.o.
ul. Augustiańska 10/6
Kraków
31-929
Polen
NUTS-code: PL213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Łukasz Sarnat
os. Centrum C 1/18
Kraków
31-929
Polen
NUTS-code: PL213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 672 554.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę względem którego zachodzić będą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę wraz z ofertą (...):

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału

W postępowaniu w formie Jednolitego Dokumentu, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument JEDZ powinien być złożony również wtedy gdy:

1) Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (...);

2) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, (...).

2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (...).

B.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

1. art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp (spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

1) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (...) – (wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 4 do SIWZ).

2) Wykaz personelu wykonawcy skierowanego do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –wg wzoru zał.nr 5 do SIWZ.

2. art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp (brak podstaw wykluczenia):

1) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp,

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przestawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt B.2. 1) – 3) SIWZ.

C. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert w celu potwierdzenia okoliczności, że nie podlega wykluczeniu: Każdy Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w formie oryginału, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wg zał nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W dziale V siwz znajdują się szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia.

W dziale VI siwz znajduje się wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.Jako kluczowe części zamówienia wymagane do wykonania osobistego przez Wykonawcę Zamawiający wskazuje:

a) Opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w dwóch wariantach do wyboru,

b) Przygotowanie scenariusza ekspozycji stałej,

c) Wykonanie projektu plastycznego ekspozycji stałej.

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI, rozdział 1-3 ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019