Services - 14840-2017

14/01/2017    S10    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Blansko: Územní plánování a architektura krajiny

2017/S 010-014840

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Město Blansko
00279943
nám. Svobody 32/3
Blansko
678 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Abrahámek
Tel.: +420 515917652
E-mail: abrahamek@grantika.cz
Fax: +420 515917660
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.blansko.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783
Další informace lze získat na jiné adrese:
Erste Grantika Advisory, a.s.
25597001
Jánská 448/10
Brno
602 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Abrahámek
Tel.: +420 515917652
E-mail: abrahamek@grantika.cz
Fax: +420 515917660
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.grantika.cz/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Město Blansko
00279943
nám. Svobody 32/3
Blansko
678 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Marek Štefan
E-mail: stefan@blansko.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.blansko.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Územní studie veřejných prostranství ORP Blansko.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71400000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – zpracování územní studie veřejných prostranství obce s rozšířenou působností Blansko (dále také jako „územní studie veřejných prostranství ORP Blansko“) blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je sídlo zadavatele. ÚS veřejných prostranství řeší části území obcí ze správního obvodu ORP Blansko: Habrůvka, Lubě, Svinošice, Bořitov, Spešov, Olomučany, Lipůvka a Město Blansko.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb – zpracování územní studie veřejných prostranství obce s rozšířenou působností Blansko (dále také jako „územní studie veřejných prostranství ORP Blansko“) blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Integrovaný regionální operační program (IROP), 9. výzva, specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ předložením:

a) ve vztahu k České republice výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Účastník předloží alespoň výpis ze živnostenského rejstříku (živnostenský list může účastník předložit pouze v případě, že mu nebyl vydán první výpis ze živnostenského rejstříku) na:

— projektovou činnosti ve výstavbě.

c) dokladu osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Účastník předloží kopii osvědčení o autorizaci v oboru a požadovaném stupni:

— autorizovaný architekt se všeobecnou působností nebo pro obor architektura a

— autorizovaný architekt se všeobecnou působností nebo pro obor územního plánování; podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Účastník předloží kopii osvědčení o autorizaci v oboru a požadovaném stupni:

— autorizovaný architekt se všeobecnou působností nebo pro obor architektura a

— autorizovaný architekt se všeobecnou působností nebo pro obor územního plánování; podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/02/2017
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/02/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Sídlo zadavatele, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Za každého účastníka, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při otevírání obálek 1 osoba. Touto osobou může být osoba oprávněná účastníka zastupovat, kterou je její statutární orgán nebo jiná osoba písemně zmocněná účastníkem. V tomto případě doloží zmocněná osoba přítomná otevírání obálek plnou moc.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa: http://www.compet.c

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/01/2017