Pakalpojumi - 14842-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Muszyna: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2019/S 008-014842

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
734-000-73-29
ul. Piłsudskiego 128
Muszyna
33-370
Polija
Kontaktpersona: Ewa Dudczak
Tālrunis: +48 184714197
E-pasts: ewa.dudczak@pgk.muszyna.pl
Fakss: +48 184714089
NUTS kods: PL218

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://pgk.muszyna.pl/

Pircēja profila adrese: https://bip.malopolska.pl/pgkmuszyna/Article/id,292424.html

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Komunalna Osoba Prawna
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Atsauces numurs: PGK.ZP.271.1.2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
90500000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 870 600.00 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zadanie nr 1 – Odpady segregowane

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90514000
90512000
90511000
90513100
90533000
90000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL218
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie odpadów segregowanych w ilości ok. 510,00 Mg (ton).

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odbioru odpadów segregowanych (kody 20 01 01, 15 01 01, 19 12 01,20 01 39, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 02, 15 01 07, 15 01 05, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 40, 15 01 04, 16 01 17, 19 12 02, 16 01 18, 19 12 03, 17 04 07).

Odpady segregowane i gromadzone będą w odpowiednich workach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości pierwszej partii worków do gromadzenia odpadów w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. W kolejnych miesiącach worki należy dostarczać (na wymianę) w dniu, w którym będą odbierane odpady segregowane z nieruchomości. Podczas odbierania odpadów segregowanych, Wykonawca będzie dokonywał odczytywania kodów kreskowych nalepionych na workach. Zamawiający użyczy Wykonawcy na czas trwania przedmiotu zamówienia czytniki kodów kreskowych na odrębnych warunkach.

3. Wprowadza się następujące rodzaje worków:

a) niebieski – papier i makulatura (20 01 01, 15 01 01, 19 12 01),

b) żółty – tworzywa sztuczne (20 01 39, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 40, 15 01 04, 16 01 17, 19 12 02, 16 01 18, 19 12 03, 17 04 07),

c) zielony – szkło i opakowania wielomateriałowe (20 01 02, 15 01 07, 15 01 05, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05).

Odpowiednie worki zapewni Wykonawca. Charakterystyka worków została omówiona w ust. 5.

4. Odbiór odpadów segregowanych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej. O zmianie harmonogramu Wykonawca poinformuje pisemnie zainteresowanych właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni przed planowanym terminem odbierania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego zbierania i wywożenia odpadów. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady segregowane zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

5. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:

a) materiał – folia polietylenowa LDPE,

b) pojemność – 120 l,

c) grubość – co najmniej 60 mikronów,

5.1 Worki określone w ust. 5 powinny posiadać informację w formie graficznej lub tekstowej o przeznaczeniu i sposobie użytkowania oraz inny kolor w zależności od frakcji gromadzonych w nich odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki odpadów:

a) niebieski – papier i makulatura,

b) żółty – tworzywa sztuczne, metal,

c) zielony – szkło i opakowania wielomateriałowe.

6. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożone odpady oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Wysokość kary umownej / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Termin płatności / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zadanie nr 2 – odpady zmieszane

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90000000
90533000
90511000
90512000
90514000
90513100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL218
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości ok. 2 200,00 Mg (ton) na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

3.1 Odbioru odpadów komunalnych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2.2 Wywozu odpadów komunalnych przystosowanym do tego celu transportem.

2.3 Obróbki mechanicznej odpadów komunalnych,

2.4 Zagospodarowania surowców wtórnych.

2.5 Unieszkodliwienia pozostałości z obróbki mechanicznej.

2.3 Pozostawienia do załadunku kontenerów na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.

3. Prace załadunkowe niesegregowanych odpadów komunalnych do kontenerów wykonuje Zamawiający.

4. Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych. Odbiór odpadów odbywać się będzie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie Gminy Muszyna w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

5. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Wysokość kary umownej / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Termin płatności / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zadanie nr 3 – odpady wielkogabarytowe

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513100
90514000
90512000
90511000
90533000
90000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL218
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) Odbioru odpadów wielogabarytowych – dwa razy w roku:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczone miejsca 5 kontenerów o pojemności 15-20 m3 dziennie do wywozu odpadów w ciągu 8 dni zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 2 do SIWZ. Pojemniki będą sukcesywnie po zapełnieniu odbierane.

2) Odbioru odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczone miejsce kontenerów o pojemności 15-20 m3 do wywozu odpadów. Pojemniki będą sukcesywnie po zapełnieniu odbierane.

1.1 Odbierania odpadów z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz ich transportu do punktów odzysku lub unieszkodliwiania.

1.2 Obróbki mechanicznej odebranych odpadów.

1.3 Zagospodarowania surowców wtórnych z odebranych odpadów.1.4 Unieszkodliwienia pozostałości z obróbki mechanicznej odebranych odpadów.

1.5 Postawienia do załadunku przez Wykonawcę kontenerów na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.

2. Prace załadunkowe odpadów do kontenerów wykonuje Zamawiający.

3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem usług stanowiących zobowiązanie Wykonawcy, w tym koszty załadunku kontenerów zawierających odpady na samochody do transportu będzie ponosił Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się odbierać odpady z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie gminy Muszyna. Zamawiający może dokonać zmiany miejsca odbioru odpadów wskazując Wykonawcy na piśmie nowe miejsce odbioru odpadów; w razie dokonania zmiany Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu ani dodatkowe wynagrodzenie ani inne roszczenia i nie stanowią zmiany umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo odbierając odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostawić na miejscu odbioru, w miejsce odbieranych kontenerów zawierających odpady, taką samą ilość pustych kontenerów.

6. W ramach czynności odbioru Wykonawca zobowiązuje się do zdjęcia z samochodów służących do transportu pustych kontenerów na podmianę oraz do załadunku na te samochody kontenerów z odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania kontenerów zawierających odpady po informacji o zapełnieniu ich w jak najkrótszym czasie nie później niż jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy u Zamawiającego. Odbiór odpadów będzie następował w godzinach od 7.00.-15.00. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów i transportu tych odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania na każdorazowe zgłoszenie Zamawiający, w ilości kontenerów zawierających odpady wskazanej w zgłoszeniu. W takim wypadku odbiór będzie następował w następnym dniu po dokonaniu zgłoszenia, w godzinach od 7.00-15.00, niezależnie od odbioru przewidzianego w zdaniu poprzednim.

8. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

11. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2), odpadów w ilości ok. 150,00 Mg (ton). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych usług. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Wysokość kary umownej / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Termin płatności / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zadanie nr 4 – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513100
90514000
90512000
90511000
90533000
90000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL218
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i wywozu odpadów z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKów) w ilości ok. 21,720 Mg (ton). Ilość wytworzonych na terenie Gminy Muszyna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odbioru:

a) zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego,

b) zużytych opon,

c) baterii i akumulatorów,

d) magnetycznych i optycznych nośników informacji,

e) urządzeń zawierających freony,

f) lamp fluorescencyjnych,

Przedmiot zamówienia obejmuje odpady sklasyfikowane pod kodami: 16 01 03, 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14,16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 20 01 21, 20, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36.

3. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie się odbywał, gdy Zamawiający zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu odpadów. Odbiór odpadów odbywać się będzie z Powroźnika i Muszyny w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić na piśmie, faxem lub telefonicznie, według wyboru Zamawiającego.

5. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia.

6. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

10. W roku 2019 z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna planuje się do wywiezienia szacunkowo ok. 21,720 Mg (ton) odpadów zebranych z PSZOKów.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Wysokość kary umownej / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Termin płatności / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zadanie nr 5 – przeterminowane leki

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513100
90514000
90512000
90511000
90533000
90000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL218
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi specjalistycznych pojemników do zbiórki przeterminowanych leków, transportu i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek, punktów aptecznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Muszyna, wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Odbiór odpadów z poszczególnych aptek, punktów aptecznych nastąpi 1 raz na kwartał oraz dodatkowo w przypadku zaistnienie takiej potrzeby w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania dodatkowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ, miejsc odbioru odpadów w czasie trwania przedmiotu zamówienia, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

4. Przewidywana ilość przeterminowanych leków do odbioru w całym okresie trwania zamówienia wyniesie ok. 0,2 Mg (ton). Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odbioru odpadów w postaci przeterminowanych leków. Przedmiot zamówienia obejmuje odpady sklasyfikowane pod kodami: 20 01 31. Są to odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Muszyna.

6. Przeterminowane leki będą gromadzone w specjalistycznych pojemników do zbiórki przeterminowanych leków.

7. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady komunalne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Wysokość kary umownej / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Termin płatności / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zadanie nr 6 – odpady biodegradowalne

Daļas numurs: 6
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513100
90514000
90512000
90511000
90533000
90000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL218
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie odpadów komunalnych biodegradowalnych w ilości ok. 8,00 Mg (ton) do RIPOK na instalacje Kompostech w Nowym Sączu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje odpady sklasyfikowane pod kodami: 20 02 01, 20 01 08.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

3.1 Odbioru odpadów komunalnych biodegradowalnych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2.2 Wywozu odpadów komunalnych biodegradowalnych przystosowanym do tego celu transportem.

2.3 Pozostawienia do załadunku kontenerów na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.

3. Prace załadunkowe odpadów biodegradowalnych do kontenerów wykonuje Zamawiający.

4. Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu odpadów biodegradowalnych. Odbiór odpadów odbywać się będzie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie Gminy Muszyna w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

5. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Wysokość kary umownej / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Termin płatności / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Zadanie nr 7 – piasek i skratki

Daļas numurs: 7
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90513100
90514000
90512000
90511000
90533000
90000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL218
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 roku w sprawie katalogu odpadów tj. skratek 19-08-01 w ilości 9 Mg (ton) i zawartości piaskowników 19-08-02 w ilości 14 Mg (ton) około pochodzących z oczyszczalni ścieków w Muszynie, Andrzejówce i Żegiestowie, które są składowane na terenie oczyszczalni ścieków w Muszynie na poletkach osadowych.

2. Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzonych na oczyszczalnie. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

3.1 Odbioru skratek i zawartości piaskowników z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3.2 Wywozu skratek i zawartości piaskowników przystosowanym do tego celu transportem.

3.3 Unieszkodliwienia osadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01 i zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z oczyszczalni ścieków w Muszynie, Andrzejówce i Żegiestowie.

3.4 Pozostawienia do załadunku 2 metalowych kontenerów o pojemności 20 m3 na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.

4. Prace załadunkowe odpadów do kontenerów wykonuje Zamawiający.

5. Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu odpadów. Odbiór odpadów odbywać się będzie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie Gminy Muszyna w terminie dwóch dni od daty otrzymania telefonicznej informacji od Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00.

6. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożone odpady oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

10. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi ma spełniać wymagania określone przepisami prawa w szczególności ma być szczelny (nie powodować wycieków), stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów, skratek i zawartości piaskowników przedostawanie się poza pojazd), mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu skratek i zawartości piaskowników i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.

11. W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów Wykonawca zobowiązuje się sporządzić podstawową charakterystykę przekazanych przez Zamawiającego oraz wykonać testy zgodności w/w odpadów.

12. Podstawową charakterystykę odpadów oraz testy zgodności Wykonawca wykona zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. W celu sporządzenia w/w charakterystyki Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia informacji Wykonawcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym opis procesów powstawania odpadów.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Wysokość kary umownej / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Termin płatności / Svērums: 20
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 186-421365
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Zadanie nr 2 – odpady zmieszane

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o.
7352497196
Os. Rzeka 133
Tylmanowa
34-451
Polija
Tālrunis: +48 182625095
E-pasts: pukempol@pukempol.pl
Fakss: +48 182625353
NUTS kods: PL218

Interneta adrese: http://pukempol.pl/

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 737 000.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 869 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 5
Nosaukums:

Zadanie nr 5 – przeterminowane leki

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
PMP Style Sp. z o.o.
7343542170
Naściszowa 60
Nowy Sącz
33-300
Polija
Tālrunis: +48 603092499
E-pasts: biuro@pmpstyle.pl
Fakss: +48 182625353
NUTS kods: PL218

Interneta adrese: http://www.pmpstyle.pl/

Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka
7342920115
Łososina Dolna 37
Łososina Dolna
33-314
Polija
NUTS kods: PL218
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 200.00 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 600.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986) dalej Pzp, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie pn. „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” dla zadania nr 1, 3, 4, 6 i 7.

Postępowanie dla zadania nr 1 i 7 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie dla zadania nr 3, 4 i 6 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP. W niniejszym postępowaniu dla zadania nr 1 i 7 nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 3 (144 342,00 PLN brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (59 778,00 PLN brutto) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 4 (22 491,00 PLN brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2 160,00 PLN brutto) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 6 (7 689,60 PLN brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (3 110,40 PLN brutto) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676 Warszawa
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019