Lieferungen - 148430-2015

Kompaktansicht anzeigen

Diese Bekanntmachung wurde annulliert von:  234053-2015
29/04/2015    S83    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Cluj-Napoca: Troleibuze

2015/S 083-148430

Anunț de participare – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA
Adresă: B-dul 21 Dec. 1989 nr. 128-130
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400604
Țară: România
În atenția: Dir. tehnic ing. Dobos Niculae
E-mail: stehnic@ctpcj.rotehnic@ratuc.roexpub@ratuc.ro
Telefon: +40 264430917
Fax: +40 264430931

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.ctpcj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Acord cadru pentru achizitia a max. 20 troleibuze noi articulate pentru transportul public de calatori.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: CTP Cluj-Napoca SA, Autobaza Troleibuze, str. Al. Vaida Voievod nr. 75.

Cod NUTS RO113

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 45 000 000 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se vor incheia estimativ 2 contracte subsecvente, o data la 12 luni. Cantitatile estimate pentru un contract subsecvent conform Anexei 2 la caietul de sarcini.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Acord cadru pentru achizitia a max. 20 troleibuze noi articulate pentru transportul public de calatori – conform caiet de sarcini.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34622300

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Acord cadru pentru achizitia a max. 20 troleibuze noi articulate pentru transportul public de calatori – conform caiet de sarcini.
Cantitatile minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, conform Anexa 1 la caietul de sarcini: minim 1 buc troleibuz, maxim 20 buc. troleibuze.
Cantitatea minima si maxima ce poate face obiectul unui contract subsecvent, conform Anexa 2 la caietul de sarcini: minim 1 buc troleibuz, maxima 10 buc. troleibuze, iar valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de: 22 500 000 RON.
Valoarea estimată fără TVA: 45 000 000 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Se solicita garantie de participare in valoare de 675 000 RON, sau echivalentul RON/alta valuta la cursul BNR stabilit cu 10 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei. Modul de constituire a garantiei pentru participare: virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din HG 925/2006 (se completeaza formularul 12H) – in cazul unui instrument de garantie emis in original in alta limba decat in romana se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acestuia, daca se alege optiunea unui virament bancar, acesta se va realiza prin virarea sumei exprimata in RON in contul RO56RNCB0106026605740001, sau a sumei exprimate in EUR in contul RO31RNCB0106026605740257, la cursul mai sus mentionat, ambele conturi deschise la BCR Cluj. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respective 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Modul de restituire a garantiei pentru participare:Garantia se restituie: ofertantului castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de furnizare. Ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de furnizare cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. Se solicita garantie de buna executie in valoare de 6 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Garantia de buna executie poate fi constituita respectand prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006 cu completarile ulterioare. Daca se alege constituirea printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, se va complete formularul 12I. Daca instrumentul de garantare este intr-o alta limba decat romana se va prezenta si traducerea legalizata a acestuia in limba romana.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse proprii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a) Declaratia privind eligibilitatea. Se va completa formularul 12A. Aceasta declaratie se va prezenta si de catre tertul sustinator daca este cazul.
b) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006. Se va complete formularul 12B. Aceasta declaratie se va prezenta si de catre tertul sustinator daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 181, lit. a), c^1 si d).
c) Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata:
Persoane juridice romane:
c1) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.
c2) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;
Din certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declarative pe propria raspundere potrivit art.11 alin (4) din HG 925/2006.In aceasta situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele se vor prezenta numai pentru punctual/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
Persoane juridice straine:
c3) Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Din certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care, procedura de emitere a acestor documente edificatoare nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declarative pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG 925/2006. Documentele edificatoare se vor prezenta numai pentru punctual/punctele de lucru implicate in derularea contractului. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In cazul asocierii unor operatori economici pentru a depune o oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.
d) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Se va complete formularul 12D.
e) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006. Se va complete formularul 12E.Aceasta declaratie se va completa si de catre subcontractant/tertul sustinator daca este cazul.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General ing. Liviu Neag, Director Tehnic ing. Niculae Dobos, Director Economic ec. Cosmin Hardau, sef Serv.Tehnic ing. Gabriel Lupsa. a) personae juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala privind obiectul de activitate (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN, respectiv sa se regaseasca in cadrul activitatilor autorizate.
b) personae juridice straine – documente care care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere professional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic – originalul sau copie tradusa in limba romana de traducator autorizat si legalizata daca este cazul, sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in documentele care dovedesc forma de inregistrare trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2012, 2013, 2014
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru anii 2012, 2013, 2014, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stability ofertantul, inregistrate la organelle competente. in cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite, dupa caz de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In conformitate cu prevederile art.186, alin. (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata. in conformitate cu prevederile alin (1), de catre o alta persoana (tert sustinator), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al tertului sustinator, formular 12J, prin care acesta confirma faptulca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art.181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declararea cifrei medie de afaceri aferenta obiectului contractului, pe ultimii 3 ani, 2012 – 2014. Cifra medie de afaceri aferenta obiectului contractului trebuie sa fie de cel putin 45 000 000 RON sau echivalent RON/alta valuta, la cursul mediu anual stabilit de BNR pentru fiecare an. Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 22 500 000 RON. In cazul asocierii unor operatori economici pentru a depune o oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa formularul Informatii generale.
In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria IMM, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50 % pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
In cazul asocierii unor operatori economici pentru a depune o oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12F – Informatii generale.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Experienta similara- livrarile de produse similare in ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, cu o valoare cumulata de cel putin 22 500 000 RON sau echivalent RON/alta valuta, la cursul mediu annual stabilit de BNR. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 22 500 000 RON.
Modalitatea de indeplinire
Se completeaza formularul 12G – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similar se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea beneficiarului/beneficiarilor, denumirea produselor livrate, codul CPV,calitatea furnizorului, valoarea, perioada de livrare, respectarea termenelor de livrare, etc. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata, de catre un tert sustinator, respectand prevederile OUG nr. 34/2006, art. 19 alin. (2), cu modificarile si completarile ulterioare, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care benficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acetsa confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, se vor complete formularele 12K. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea sa din procedura de atribuire, conform prevederilor OUG nr. 34/2006, art. 180, art. 181, si art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu ultimele modificari.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 70

2. Consum specific de energie (Kwh/tKm). Pondere 8

3. Valoarea raportul masa utila/masa maxima admisa. Pondere 4

4. Capacitatea de transport (calculate la 8 cal/mp). Pondere 8

5. Perioada de garantie acordata. Pondere 10

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
3059
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 11.6.2015 - 09:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.6.2015 - 09:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16.6.2015 - 10:00

Locul

Sediul CTP Cluj-Napoca SA – B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, Cluj-Napoca

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte in termenul stabilit.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale, in urma aplicarii criteriului de atribuire este: Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, castigator va fi declarant ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret; daca si preturile sunt egale, castigator va fi declarant ofertantul a carui oferta are cel mai mic consum specific de energie (Wht/tKm), daca si consumurile specific de energie sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plicinchis a pretului troleibuzelor, in vederea departajarii ofertelor.
In scopul aplicarii prevederilor art. 69^2 al. (2) din OUG 4/2006 ofertantii participant la procedura vor prezenta – Declaratia privind calitatea de participant la procedura – formula 12 C. Prezentarea acestui document nu constituie cerinta de calificare a ofertantilor. Alte documente obligatorii specificate in caietul de sarcini si care trebuie prezentate in cadrul ofertei:
a)Copiile Xerox marcate „conform cu originalul” ale documentatiei de omologare ale troleibuzelor ofertate, din care sa rezulte ca acestea sunt sunt omologate cu certificate omologare de tip emis de catre R.A.R. sau de catre autoritatile abilitate in unul din statele member ale U.E.
b) Copia Xerox, marcata „conform cu originalul” a certificatului de conformitate (CoC) emis de catre producator pentru tipul de troleibuze ofertate.
c) Angajamentul ferm, prin care se oblige ca, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, sa prezinte troleibuzele livrate la RAR, inaintea fiecarei livrari, pentru obtinerea numarului national de registru, a cartii de identitate a vehiculului (CIV) pe care s-a aplicat folia de securitate, pe cheltuiala si riscul sau, fara obligatii din partea beneficiarului.
d) Declaratia-angajament pe propria raspundere, ca va face pe costurile sale si cu personalul asigurat de el instruirea personalului pentru exploatarea, intretinerea si repararea troleibuzelor asa cum este prevazut la punctual 9 din caietul de sarcini.
e) Declaratie angajament pe proprie raspundere din partea producatorului referitoare la viciile ascunse.
f) Se va prezenta atelierul de service autorizat RAR, sau un document valabil incheiat cu un atelier de service autorizat RAR, incat sa fie asigurate toate conditiile privind buna desfasurare a service-ului in perioada de garantie, asa cum sunt prevazute in Modelul de contract subsecvent.
g) Opisul documentelor ofertei
h) Scrisoare de inaintare
I) Acceptarea clauzelor contractuale cuprinse in modelul de Acord cadru si modelul de Contract subsecvent - se va complete formularul 12L.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Oficiul Juridic – Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA
Adresă: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400604
Țară: România
E-mail: secretariat@ctpcj.ro
Telefon: +40 264430917
Fax: +40 264430931
Adresă Internet: www.ctpcj.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24.4.2015