Diensten - 14845-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Cagliari: Verhuur van helikopters met bemanning

2019/S 008-014845

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regione Autonoma della Sardegna — Centrale Regionale di Committenza
7030485
Viale Trento 69
Cagliari
09123
Italië
Contactpersoon: Giovanni Spiggia
Telefoon: +39 0706065777/+39 0706065542
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
NUTS-code: ITG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.regione.sardegna.it

Adres van het kopersprofiel: www.sardegnacat.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del noleggio del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione incendi rurali e boschivi.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60424120
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento del noleggio del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi nella Regione Sardegna e attività connesse alle funzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.) nel periodo 2018-2020:

— lotto 1: CIG: 74262710B3,

— lotto 2: CIG: 7426363C9B.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 250 350.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servizio di noleggio di n. 1 elicottero pesante — CIG: 74262710B3.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60424120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio aereo di repressione degli incendi rurali e boschivi nella Regione Sardegna, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), nel periodo 1 luglio–31 agosto 2018-2019-2020, mediante l’impiego di n. 1 elicottero pesante che deve svolgere in dettaglio le seguenti attività:

1) repressione degli incendi rurali e boschivi;

2) trasporto di persone, in primo luogo operatori specialisti del C.F.V.A. (ed eventuali altri addetti di supporto), con attrezzatura propria e/o eventuali attrezzature atte allo spegnimento.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servizio di noleggio di n. 11 elicotteri nel triennio 2018-2019-2020 — CIG: 7426363C9B.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60424120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Noleggio del servizio aereo di ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi nella Regione Sardegna e per le altre attività connesse al servizio istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), nel triennio 2018-2019-2020, mediante l’impiego di n. 11 elicotteri.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 058-128373
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192 del 01.10.2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Affidamento del servizio di noleggio aereo per la repressione degli incendi rurali e boschivi nel periodo 2018-20 mediante l’impiego di n. 1 (uno) elicottero pesante — CIG: 74262710B3.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Heli Austria GmbH
A-5600 St. Johann im Pongau, Heliport Unità locale in ITALIA: via Roma 300 — 39012 Merano (BZ)
St. Johann im Pongau
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 685 250.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 650 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 301 del 12.12.2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Affidamento del servizio di noleggio aereo di ricognizione prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi e attività connesse alle funzioni del corpo forestale e di vigilanza ambient.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Star Work Sky S.a.s. di Giovanni Subrero & C.
Strevi (AL)
Italië
NUTS-code: ITC1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Airgreen S.r.l.
Robassomero (TO)
Italië
NUTS-code: ITC1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elifriulia S.r.l.
Ronchi dei Legionari (GO)
Italië
NUTS-code: ITH4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elitellina S.r.l.
Sondrio (SO)
Italië
NUTS-code: ITC4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eliossola S.r.l.
Domodossola (VB)
Italië
NUTS-code: ITC1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 653 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 600 350.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019