Radovi - 148474-2021

Submission deadline has been amended by:  504418-2021
26/03/2021    S60

Hrvatska-Koprivnica: Građevinski radovi na postrojenju za obradu otpada

2021/S 060-148474

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Piškornica d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 47917187348
Poštanska adresa: Trg bana Josipa Jelačića 7
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikola Martinaga
E-pošta: info@rcgo-piskornica.hr
Telefon: +385 48220247
Telefaks: +385 48220247
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.rcgo-piskornica.hr
Adresa profila kupca: http://www.rcgo-piskornica.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0011389
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica

Referentni broj: RAVV01/2021-RCGO
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45222100 Građevinski radovi na postrojenju za obradu otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge projektiranja, izvođenja radova te ishođenja dozvola na projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica (dalje u tekstu: RCGO Piškornica), u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine).

Predmet nabave je detaljno opisan u Knjizi 3 – Zahtjevi naručitelja i Knjizi 4 – Lista cijena / Troškovnik, koji su sastavni dio ovog DON-a. U Knjizi 5 nalaze se podaci za projektiranje i nacrti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 346 663 831.20 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45222100 Građevinski radovi na postrojenju za obradu otpada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja je:• Sjedište Naručitelja,• Prostorije za održavanje mjesečnih sastanaka do postavljanja gradilišnih ureda,• Lokacija RCGO Piškornica - planira se sjeverno od centra grada Kopriv...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge projektiranja, izvođenja radova te ishođenja dozvola na projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica (dalje u tekstu: RCGO Piškornica), u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine).Predmet nabave je detaljno opisan u Knjizi 3 – zahtjevi naručitelja i Knjizi 4 – lista cijena / Troškovnik, koji su sastavni dio ovog DON-a. U Knjizi 5 nalaze se podaci za projektiranje i nacrti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 20
Kriterij troška - Naziv: Ponuđena cijena u HRK (sa PDV-om) / Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 346 663 831.20 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 44
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program konkurentnost i kohezija.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati da je upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

T. 63 DON-a.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 08/08/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Trg bana Josipa Jelačića 7, HR-48000 Koprivnica.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave RH
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: https://dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/03/2021