Roba - 148500-2016

Prikaži smanjeni prikaz

29/04/2016    S84    Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

2016/S 084-148500

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 62942134377
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Mamić
E-pošta: ana.mamic@hac-onc.hr
Telefon: +385 16009721
Telefaks: +385 14697307

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0009002

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Isporuka robe: tehničke jedinice održavanja. Izvršenje usluge: servisna radionica izvršitelja usluga minimalno 1 po županijama: Osječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska županija i Zagrebačka županija ili županija Grada Zagreba.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Opis predmeta nabave nalazi se u Prilogu 5. i Prilogu 6. Dokumentaciji. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34330000 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 5 788 578,20 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
H 231/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 223-405874 od 18.11.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 5221-501-5438/16 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes
V.1)Datum sklapanja ugovora :
12.4.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 87682591133
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 400 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 1 288 578,20 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 2
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Ugovor br.: 5221-501-5438/16 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes
V.1)Datum sklapanja ugovora :
12.4.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Techno Spin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81538666662
Poštanska adresa: Ulica grada Wirgesa 2
Mjesto: Samobor
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 400 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 832 148,34 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 2
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
26.4.2016