Diensten - 14855-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Lyon: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 008-014855

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Société d'équipement du Rhône et de Lyon
4 boulevard Deruelle, CS 13312
Lyon Cedex 03
69427
Frankrijk
Contactpersoon: Service des marchés et de la commande publique
Telefoon: +33 472615000
E-mail: demandedce@serl.fr
Fax: +33 472615009
NUTS-code: FRK26

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.serl.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.auvergnerhonealpes.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination dans le cadre de la restructuration du lycée Paul Painlevé à Oyonnax (01)

Referentienummer: 03506_OPC_T2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

OPC dans le cadre de la restructuration du lycée Paul Painlevé à Oyonnax (01).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 119 460.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21
Voornaamste plaats van uitvoering:

13-20 place des Déportés 1944, 01100 Oyonnax.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mission d'OPC dans le cadre de la restructuration du lycée Paul Painlevé à Oyonnax (01).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

La présente consultation est susceptible de donner lieu à des options au sens de la directive européenne.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 136-311166
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-18038
Benaming:

Prestations d'ordonnancement, pilotage et coordination

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ixans
470 route du Tilleul
Cailloux-sur-Fontaine
69270
Frankrijk
E-mail: ixans@ixans.fr
NUTS-code: FRK2

Internetadres: https://www.ixans.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 460.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon
69003
Frankrijk

Internetadres: http://lyon.tribunaladministratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel: avant la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative),

— référé suspension: avant la signature du marché (article L. 521-1 du code de justice administrative),

— référé contractuel: après la signature du marché (article L. 551-13 du code de justice administrative),

— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis de publicité de la conclusion du contrat. Cet avis prendra la forme d'un avis d'attribution et sera publié sur le site Internet de la région et le cas échéant sur les mêmes supports que l'avis d'appel public à la concurrence,

— recours pour excès de pouvoir contre la déclaration de sans suite dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision au candidat.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon
69003
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019