Roboty budowlane - 14862-2022

12/01/2022    S8

Francja-Pont-d'Ain: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2022/S 008-014862

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Pont d'ain
Adres pocztowy: 7 rue Louise de Savoie
Miejscowość: Pont D'Ain
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01160
Państwo: Francja
E-mail: mairie@pontdain.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://marchespublics.ain.fr
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.ain.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction D'Une STATION D'Epuration, D'Un bassin de stockage-restitution et des reseaux associes

II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

la Commune entreprend des travaux de construction d'une nouvelle

station d'épuration (Step) et d'un bassin de stockage restitution (Bsr) associés à divers travaux à réaliser sur les réseaux d'assainissement communaux

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 794 977.23 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

station d'épuration

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.4)Opis zamówienia:

travaux de construction de la nouvelle station d'épuration Tce,

Comprenant principalement, la construction d'une station d'épuration de type " boues activées"

en aération prolongée (tous corps d'état), de capacité nominale 5 000 eh / 110 m3/h (1 file de traitement), dont prétraitements classiques, traitement biologique secondaire, filtration tertiaire, désinfection UV, 1 atelier de déshydratation par presse à vis et 1 bâtiment couvert comportant 2 bennes d'évacuation de boue

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: VALEUR TECHNIQUE / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite,

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.4)Opis zamówienia:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: VALEUR TECHNIQUE / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

extension de capacité du poste et de la conduite de refoulement rive gauche, dont un passage en encorbellement,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.4)Opis zamówienia:

extension de capacité du poste et de la conduite de refoulement rive gauche, dont un passage en encorbellement,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: VALEUR TECHNIQUE / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 148-392801
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

travaux de construction de la station d'épuration TCE (tous corps d'état)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sade - compagnie Générale de Travaux d'hydraulique
Miejscowość: Genas
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 69741
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: perrouse construction
Miejscowość: Belmont Tramonet
Kod NUTS: FRK27 Savoie
Kod pocztowy: 73330
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: socatra sas
Miejscowość: Jujurieux
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01640
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: somec
Miejscowość: Saint-Remy
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01310
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 797 830.24 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: gcbat champale
Miejscowość: Creches-sur-Saone
Kod NUTS: FRC13 Saône-et-Loire
Kod pocztowy: 71680
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sogea rhone alpes
Miejscowość: Villeurbanne
Kod NUTS: FRK26 Rhône
Kod pocztowy: 69603
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: smce forage et tunelles sas
Miejscowość: Sierentz
Kod NUTS: FRF12 Haut-Rhin
Kod pocztowy: 68510
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: spie batignolles fondations
Miejscowość: Nanterre
Kod NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Kod pocztowy: 92023
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sas piquand tp
Miejscowość: Saint-Amour
Kod NUTS: FRC22 Jura
Kod pocztowy: 39160
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 364 316.69 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

extension de capacité du poste et de la conduite de refoulement rive gauche, dont un passage en encorbellement

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sade - compagnie Générale de Travaux d'hydraulique
Miejscowość: Genas
Kod NUTS: FRK26 Rhône
Kod pocztowy: 69741
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: socatra sas
Miejscowość: Jujurieux
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01640
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: somec
Miejscowość: Saint-Remy
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01310
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 632 830.30 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Lyon
Adres pocztowy: 184 rue Duguesclin
Miejscowość: Lyon
Kod pocztowy: 69433
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.telerecours.fr
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Lyon
Adres pocztowy: 184 rue Duguesclin
Miejscowość: Lyon
Kod pocztowy: 69433
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.telerecours.fr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja.

Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2022