Diensten - 14866-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Drukkerij- en afleveringsdiensten

2019/S 008-014866

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Contactpersoon: Michał Bigosiński, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefoon: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malopolska.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie graficzne, skład, druk oraz dystrybucja publikacji dla Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego z prawem opcji

Referentienummer: PR-II.272.4.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79823000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, druk oraz dystrybucja publikacji Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

2. Zamówienie składa się z dwóch części:

2.1. Część 1: Opracowanie graficzne i przygotowanie składu publikacji:

2.2. Część 2: Druk, oprawa oraz wysyłka publikacji:

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) dla części 1 zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3a do siwz.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) dla części 2 zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3b do siwz.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opracowanie graficzne i przygotowanie składu publikacji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, druk oraz dystrybucja publikacji Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

2. Część 1: Opracowanie graficzne i przygotowanie składu publikacji:

Element I: Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku oraz publikacji w Internecie raportów Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (szacowana liczba raportów od minimum 1 do maksimum 7)

Element II: Opracowanie graficzne i przygotowanie składu publikacji podsumowującej

XI Konferencję Krakowską „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości” (1 publikacja)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania redakcji tekstu, opracowania graficznego i przygotowania do druku oraz do publikacji w Internecie pojedynczego raportu wraz z zestawem infografik, projektem okładki oraz streszczeniem / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Wielkość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi dla części 1: 18 904,35 PLN netto.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w części 1 zamówienia. Przedmiot umowy w ramach opcji będzie realizowany od dnia zakończenia zamówienia podstawowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r., na warunkach takich samych jak przewidziane w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni przed upływem terminu na realizację zamówienia podstawowego, składając pisemne oświadczenie Wykonawcy, wskazując termin korzystania z prawa opcji (§ 2 ust. 2 umowy). W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.W ramach opcji będą świadczone analogiczne usługi jak w ramach zamówienia podstawowego.

3. Wielkość szacunkowa wynikająca z prawa opcji wynosi dla części 1: 18 904,35 PLN netto

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. dotyczy pkt II.2.6): szacunkowa wartość zamówienia w części I: 37808,70 PLN netto (tj 8768,86 EUR), w tym wartość opcji 18904,35 PLN netto (tj. 4384,43 EUR);

2. dotyczy pkt II.2.7): Zamówienie należy wykonać w terminie: zamówienie podstawowe do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków przed upływem 31.12.2019 r., prawo opcji do dnia 31.12.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Druk, oprawa oraz wysyłka publikacji

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dystrybucja publikacji Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

2. Część 2: Druk, oprawa oraz wysyłka publikacji:

Element I: Druk, oprawa oraz wysyłka raportów Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (szacowana liczba raportów od minimum 2 do maksimum 4, maksymalny nakład 1 raportu: 350 egzemplarzy)

Element II: Druk, oprawa oraz wysyłka publikacji podsumowującej XI Konferencję Krakowską „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości” (1 publikacja w nakładzie 700 egzemplarzy)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania wydruku nakładu raportu wraz z broszurą oraz wysyłka części nakładu do punktów adresowych wskazanych przez Zamawiającego (w dniach roboczych) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Wielkość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi dla części 2: 28 348,82 PLN netto.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji części 2 zamówienia. Przedmiot umowy w ramach opcji będzie realizowany od dnia zakończenia zamówienia podstawowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., na warunkach takich samych jak przewidziane w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni przed upływem terminu na realizację zamówienia podstawowego, składając pisemne oświadczenie Wykonawcy, wskazując termin korzystania z prawa opcji (§ 2 ust. 2 umowy). W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. W ramach opcji będą świadczone analogiczne usługi jak w ramach zamówienia podstawowego.

3. Wielkość szacunkowa wynikająca z prawa opcji wynosi dla części 2: 28 348,83 PLN netto.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. dotyczy pkt II.2.6): szacunkowa wartość zamówienia w części II: 56697,65 PLN netto (tj 13149,72 EUR), w tym wartość opcji 28348,83 PLN netto (tj. 6574,86 EUR);

2. dotyczy pkt II.2.7): Zamówienie należy wykonać w terminie: zamówienie podstawowe do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków przed upływem 31.12.2019 r., prawo opcji do dnia 31.12.2020 r.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało ono zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający w celu skrócenia terminu składania ofert zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne 2018/S 169-384774 z dnia 4.9.2018 r. na BIP-ie w dniu 4.9.2018 r.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-573630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Opracowanie graficzne i przygotowanie składu publikacji

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Druk, oprawa oraz wysyłka publikacji

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: dla części 1 – 500,00 PLN, dla części 2 – 800,00 PLN.

2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy informuje, że w każdej części zamówienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Dotyczy pkt IV.2.6): Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019