We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 148673-2022

22/03/2022    S57

Bulgaria-Aytos: Electricity

2022/S 057-148673

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA AYTOS
National registration number: 000056764
Postal address: ul. TsAR OSVOBODITEL No..3
Town: gr.Aytos
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Postal code: 8500
Country: Bulgaria
Contact person: Kina Dimitrova Dimova
E-mail: op_aytos@abv.bg
Telephone: +359 55823450
Fax: +359 55822133
Internet address(es):
Main address: https://aytos.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1245
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/193718
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/193718
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОСОбществената поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Айтос (на Общинската администрация, на детските градини на територията на Община Айтос и на ОЦСЗУ).

В качеството на КБГ изпълнителят следва да прогнозира потреблението на обекта на възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение съгласно ПТЕЕ. При наличие на техническа възможност възложителят ще присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи и по договорената с изпълнителя цена за MWh. Общ обем на поръчката 2 663 MWh.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Main site or place of performance:

територията на Община Айтос, конкретните потребители са посочени в Техническата спецификация

II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Айтос (на Общинската администрация, на детските градини на територията на Община Айтос и на ОЦСЗУ).

В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва да прогнозира потреблението на обекта на възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

При наличие на техническа възможност възложителят ще присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи и по договорената с изпълнителя цена за MWh.

Общ обем на поръчката 2 663 MWh. нетна активна електрическа енергия, определена на база предходно потребление на Общинската администрация на възложителя, на детските градини на територията на Община Айтос и на ОЦСЗУ.

Количеството по договора може да бъде различно от посоченото и ще бъде определено и заплащано според реалното потребление на възложителя за периода на договора.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

За срока на договора, възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи.

В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора и предвидения финансов ресурс, Възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща по цена, която се сформира от средно претеглена месечна цена за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сегмент „Ден напред“ + фиксирана надбавка в размер на договорената с изпълнителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или за „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

При участие на чуждестранни лица, същите трябва да притежават еквивалентна Лицензия, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и/или т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“.

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:

При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Лицензията, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, поле "Вписване в съответния професионален регистър".

Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или за „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ;

2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и идентификационен номер/EIC код, със статус „активен“.

В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“.

При подаване на оферта и в случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП, чуждестранните участници могат да се позоват на вписването си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:

При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Лицензията, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, поле "Вписване в съответния професионален регистър".

Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на Удостоверение за регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, издадена от компетентните органи, съгласно законодателството на Република България или декларация със свободен текст, с която декларира, че е регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с посочване на EIC код;

Изискванията по т. 1. и 2., се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

няма

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите участникът трябва да е изпълнил поне една дейност/доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно: доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Възложителят не поставя изискване за обем.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите участникът трябва да е изпълнил поне една дейност/доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно: доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Възложителят не поставя изискване за обем.

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:

При подаване на оферта участниците декларират това обстоятелство в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел В, като посочва вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя.

Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:

При подаване на оферта участниците декларират това обстоятелство в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г.

Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO 9001 в актуална версия или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката (търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група), издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за предложена фиксирана надбавка към средно претеглена месечна цена за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сигмент „Ден напред“. Цената следва да бъде представена в български лева без ДДС. Предлаганата фиксирана надбавка не може да е по-висока от 15,00 /петнадесет/ лв. без ДДС за 1 /един/ MWh нетна активна електрическа енергия.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 36 000,00 (тридесет и шест хиляди) лв., представляващи 3% (три на сто) от стойността му.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

крайната предлагана цена се сформира от средно претеглена месечна цена за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сегмент „Ден напред“ + фиксирана надбавка в размер не-повече от 15,00 /петнадесет/ лв. без ДДС.

Определената от възложителя прогнозна стойност е максимална.

Забележка: Средно претеглена месечна цена за 1 MWh се формира от средно аритметичната цена за 1 MWh, съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сигмент „Ден напред“.

Предлаганата фиксирана надбавка не може да е по-висока от 15,00 /петнадесет/ лв. без ДДС за 1 /един/ MWh нетна активна електрическа енергия. Участник, оферирал по-висока фиксирана надбавка от посочената - 15,00 /петнадесет/ лв. без ДДС за 1 /един/ MWh нетна активна електрическа енергия, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предложената фиксирана надбавка е определена при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата и не подлежи на промяна до пълното изпълнение на поръчката.

В прогнозната стойност на поръчката са включени и определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото”, акциз и ДДС.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022