Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 148686-2022

22/03/2022    S57

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2022/S 057-148686

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademiya na Ministerstvo na vatreshnite raboti /MVR/
Nationaal identificatienummer: 129001232
Postadres: gr. Sofiya, zh.k. Mladost 4, bul. Al. Malinov No.1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postcode: 1715
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mihaela Angelova Kraeva
E-mail: mihaelakraeva@gmail.com
Telefoon: +359 29829356
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvr.bg/academy
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1290
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/192930
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/192930
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна активна ел. енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП -Варна

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 117 872.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331 Варна / Varna
Voornaamste plaats van uitvoering:

- бул.“Ян Хуняди“ № 12А, ЦСПП – Варна;

- М-ст Черноморец, Почивна база полицейско училище ЦСПП – Варна.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмета на поръчката включва:

— доставка на електрическа енергия — ниско напрежение;

— избор на координатор на стандартна балансираща група;

— администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на АМВР;

— пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа, при необходимост;

— включване на обекта на АМВР в балансираща група и координиране.

За срок от 12 месеца, като прогнозното количество ел. енергия е 228 540 КWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 117 872.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Общо прогнозно количество изразходвана ел. енергия за обекта за целия срок на договора - 228 540 КWh. за срок от 12 месеца.

Посоченото потребление не ангажира Възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничава потреблението на Възложителя в тези количества.

Количеството електроенергия е ориентировъчно и служи само за информация за целите на поръчка.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), към крайната дата за подаване на предложението, на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“, за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД, към крайната дата за подаване на предложението, на координатори на стандартни балансиращи групи, като координатор посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен”, за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под "дейност сходна с предмета на поръчка" да се разбира дейност по доставка на електрическа енергия - ниско напрежение в качеството на координатор на стандартна балансираща група.

Под „обем, сходен с обема на обществената поръчка“ се разбира обем, не по-малък от 440 МWh.

1.1. За деклариране участникът представя попълнен еЕЕДОП в Част IV. ,"Критерии за подбор", Буква "В", като

декларира/посочва информация за доставката - предмет на доставката, стойност (сума) , количество на доставената ел. енергия, дата и получател на извършената доставка;

2. Участникът да прилага система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент; да има внедрена система за управление на околната среда; внедрена система за управление на енергията (EnMS); внедрена система за управление на информационната сигурност.

2.1. При подаване на офертата за участие участниците да предоставят информация за сертификатите за система за управление на качеството; внедрена система за управление на околната среда; внедрена система за управление на енергията (EnMS); внедрена система за управление на информационната сигурност , в Част IV. ,"Критерии за подбор", Буква "Г" от еЕЕДОП, като задължително се посочва номер на сертификата, издател, срок на валидност и обхват/сфера на дейност.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с премета на поръчка, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Преди сключване на договора се представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2015 или по-късна версия, или еквивалентен, за дейности с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

2.1. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

2.2. Участникът следва да има внедрена система за управление на енергията (EnMS) или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 50001:2018 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

2.3. Участникът да има внедрена система за управление на информационната сигурност или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 27001:2013 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Посочените критерии за подбор се прилагат за третите лица, по отношение доказването, на които критерии участникът се позовава на капацитета на тези трети лица, като за тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът следва да може да докаже, че разполага с този ресурс за целия период на изпълнение, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата:

1.1. участник, за който е налице някое от основанията и/или обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1,т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП;

1.2. при наличие на свързаност по смисъла на § 2, т . 45 от ДР на ЗОП между участници в процедурата;

1.3. при наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

1.4. при обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

1.5. както и участник който, не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си;

1.6. при установена явна аритметическа грешка в ценовите предложения на участниците.

1.7. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;

1.8. е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок и валидност;

1.9. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

1.10. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и/или на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово прави, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,се изисква копие от документа за

създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на

отговорността между членовете на обединението; дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението;

определяне на партньор, който да представлява обединението във връзка с настоящата обществена поръчка;

3. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е 5 % от стойността му без ДДС. Условията и

сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор за

обществена поръчка;

4. Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши

преди провеждане на предварителен подбор при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП, жалба може да се подава в 10 -дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/03/2022