Diensten - 14881-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rennes: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 008-014881

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Archipel Habitat OPH de Rennes Métropole
3 place de la Communauté, CS 40805
Rennes
35208
Frankrijk
Telefoon: +33 299222600
E-mail: contact@archipel-habitat.fr
Fax: +33 299928870
NUTS-code: FRH03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.archipel-habitat.fr

Adres van het kopersprofiel: www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des réseaux d’assainissements sur l'ensemble du patrimoine d’Archipel Habitat

Referentienummer: 18-053
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entretien préventif et curatif des équipements réseaux d’eaux usées (eaux usées, eaux vannes, hydrocarbures, siphon, et bouche siphoïdes).

Entretien curatif des réseaux d’eaux pluviales.

Réparations ponctuelles de réseaux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 411 865.73 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patrimoine rattaché au territoire de Rennes Nord

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Partie nord de Rennes, (d’Est en Ouest, du quartier de Villejean au quartier des Longchamps).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien préventif et curatif des réseaux d’eaux usées et pluviales hors réseaux hydrocarbures, fosses toutes eaux et fosses de relevage.

Quantitatif:

— 31 399 mètres linéaires de colonnes verticales,

— 12 610 mètres linéaires de parties horizontales,

— 277 siphons,

— 521 bouches siphoïdes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patrimoine rattaché au territoire Rennes Centre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Partie centre de Rennes et les foyers ainsi que le patrimoine rattaché à l'agence Pays de Rennes (toutes communes extérieures de Rennes essentiellement sur Rennes Métropole, à l’exception).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien préventif et curatif des réseaux d’eaux usées et pluviales hors réseaux hydrocarbures, fosses toutes eaux et fosses de relevage.

Quantitatif:

— 23 276 mètres linéaires de colonnes verticales,

— 12 518 mètres linéaires de parties horizontales,

— 283 siphons,

— 259 bouches siphoïdes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réseaux hydrocarbures, fosses toutes eaux et fosses de relevage

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rennes et le pays rennais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien préventif et curatif des réseaux hydrocarbures, des fosses toutes eaux et des fosses de relevage sur l'ensemble du patrimoine d'Archipel Habitat.

Quantitatif:

— 118 réseaux hydrocarbures,

— 92 fosses de relevage,

— 4 fosses toutes eaux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436696
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-341
Perceel nr.: 1
Benaming:

Patrimoine rattaché au territoire de Rennes Nord

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suez RV Osis Ouest
St Jacques de la Lande
35136
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 189 479.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-342
Perceel nr.: 2
Benaming:

Patrimoine rattaché au territoire Rennes Centre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suez RV Osis Ouest
St Jacques de la Lande
35136
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 625.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-344
Perceel nr.: 4
Benaming:

Réseaux hydrocarbures, fosses toutes eaux et fosses de relevage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sarp Ouest
Saint-Armel
35230
Frankrijk
NUTS-code: FRH03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 761.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les marchés comprennent une partie à bons de commande et une partie forfaitaire:

— lot 1: montant estimatif des bons de commande = 66 775,00 EUR (HT); montant forfaitaire = 122 704,26 EUR (HT),

— lot 2: montant estimatif des bons de commande = 38 225,00 EUR (HT); montant forfaitaire = 91 400,13 EUR (HT),

— lot 4: montant estimatif des bons de commande = 17 871,34 EUR (HT); montant forfaitaire = 74 890,00 EUR (HT).

Les marchés sont consultables au siège d’Archipel Habitat, de 8:30 à 17:00 du lundi au vendredi dans le respect des secrets protégés par la loi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
3 contour de la Motte
Rennes
35000
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif
3 contour de la Motte
Rennes
35000
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019