Usługi - 148868-2017

20/04/2017    S77    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Biłgoraj: Usługi sprzątania biur

2017/S 077-148868

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju
ul. Kościuszki 103
Biłgoraj
23-400
Polska
Osoba do kontaktów: Sabina Nizio
Tel.: +48 846881211
E-mail: czp_bilgoraj@zus.pl
Faks: +48 846866974
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zus.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie obiektów Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Lublinie i Rzeszowie.

II.1.2)Główny kod CPV
90919200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Oddziałów ZUS w Biłgoraju, Lublinie i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych. Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, w tym bieżące uzupełnianie środków czystości, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych jednostek terenowych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90911300
90914000
90620000
90630000
98310000
77314100
77342000
77300000
77211500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL312
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biłgoraj, Chełm, Tomaszów Lubelski, Zamość, Hrubieszów, Janów Lubelski, Krasnystaw, Włodawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

a) kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie porządku wokół obiektów Oddziału ZUS w Biłgoraju i podległych temu Oddziałowi jednostek terenowych,

b) pranie fartuchów lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, kocy (z pokoi gościnnych) oraz zasłon z parawanów w gabinetach lekarskich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/08/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów Oddziału ZUS w Lublinie oraz sprzątania terenów zewnętrznych posesji podległych jednostek terenowych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90911300
90914000
90620000
90630000
77314100
77342000
77300000
77211500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL31
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, Puławy, Kraśnik, Lubartów, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Łuków, Opole Lubelskie, Ryki, Łęczna, Parczew, Międzyrzec Podlaski, Świdnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów, terenów zewnętrznych posesji, w tym utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie posesji i dachów (we wskazanych tjo), usuwanie oblodzeń (w tym m. in. sopli, lodu z rynien i dachu) i śliskości w biektach, należących do Oddziału ZUS w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/08/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200
90911200
90620000
90630000
77300000
77314100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Lubaczów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału ZUS w Rzeszowie i jego terenowych jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie porządku na zewnątrz wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności:

a) usługę sprzątania pomieszczeń w obiektach Oddziału ZUS Rzeszów i podległych jednostkach terenowych,

b) usługę utrzymania porządku wokół obiektów O/ZUS w Rzeszowie i podległych jednostek terenowych w okresie letnim i zimowym tj.:

— oczyszczanie dróg, placów, chodników i innych terenów,

— pielęgnację terenów zielonych w okresie letnim,

— usuwanie śniegu, błota pośniegowego i lodu,

— odśnieżanie powierzchni dachów płaskich budynków w przypadku nadmiernego nagromadzenia się śniegu w okresie zimowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/08/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
05/07/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
05/07/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2017