Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 148919-2016

Prikaži smanjeni prikaz

29/04/2016    S84

Hrvatska-Kamenmost: Usluge u području gospodarenja energijom

2016/S 084-148919

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Općina Podbablje
Nacionalni registracijski broj: 99326330899
Poštanska adresa: Drum 15
Mjesto: Kamenmost
Poštanski broj: 21262
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Općina Podbablje
Na pažnju (osoba za kontakt): Mario Ujević
E-pošta: opcina-podbablje@inet.hr
Telefon: +385 21848064
Telefaks: +385 21848004

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0008541

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Općini Podbablje.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Općina Podbablje.

NUTS kod HR035 Splitsko-dalmatinska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Općini Podbablje, što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda, a koje će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71314200 Usluge u području gospodarenja energijom

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 2 146 800 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Kvantitativni kriterij bodovanja definiran u točci 25.A dokumentacije za nadmetanje. Značaj 0
2. Kvalitativni kriterij bodovanja definiran u točci 25.B dokumentacije za nadmetanje. Značaj 0
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
01/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 238-432501 od 9.12.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 1/2016 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Općini Podbablje
V.1)Datum sklapanja ugovora :
22.1.2016
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Brodomerkur d.d.
Nacionalni registracijski broj: 33956120458
Poštanska adresa: Poljička cesta 35
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: antony.kulisic@brodomerkur.hr
Telefon: +385 21301111015535555
Telefaks: +385 21301109015535573

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 1 720 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 146 800 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, u pisanom obliku, neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu, u roku 10 dana od:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 159. ZJN-a. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će, sukladno članku 157. ZJN-a, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Općina Podbablje
Poštanska adresa: Drum 15
Mjesto: Kamenmost
Poštanski broj: 21262
Država: Hrvatska
E-pošta: opcina-podbablje@inet.hr
Telefon: +385 21848064
Telefaks: +385 21848004

VI.4)Datum slanja ove objave:
27.4.2016