Diensten - 14892-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gliwice: Personenvervoer zonder dienstregeling

2019/S 008-014892

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
79/WOG/2017
ul. Andersa 47
Gliwice
44-121
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Stolarska
Telefoon: +48 261111371
E-mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261111370
NUTS-code: PL2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://msa-4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4WOG-1200.2712.64.2018 Nieregularny przewóz osób autobusami i busami dla 4 WOG Gliwice oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu logistycznym

Referentienummer: 4WOG-1200.2712.64.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewozu osób na określonych w zapotrzebowaniach trasach dla 4 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych znajdujących się na jego zaopatrzeniu logistycznym, a stacjonujących na terenie miast:

Zadanie nr 1– Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska;

Zadanie nr 2 – Bielsko-Biała, Cieszyn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości 40 % zamówienia podstawowego polegającego na przewozie osób.

8. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia w

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 303 919.71 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Stan taboru / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

IV. Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta przed 1.1.2019 r. tylko w terminie późniejszym, termin wykonania zamówienia będzie obowiązywał od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bielsko-Biała, Cieszyn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bielsko-Biała, Cieszyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Stan taboru / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

IV. Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta przed 1.1.2019 r. tylko w terminie późniejszym, termin wykonania zamówienia będzie obowiązywał od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Gliwice, Tarnowskie Góry, Katowice, Będzin, Chorzów, Częstochowa, Tychy, Bytom, Rybnik, Radzionków, Lubliniec, Opole, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kuźnia Raciborska

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Usługi Transportowe Grzegorz Kopeć
ul. Słoneczników 78
Katowice
40-748
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 585 188.23 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 356 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Przewóz osób

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Bielsko-Biała, Cieszyn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Usługi Transportowe Grzegorz Kopeć
ul. Słoneczników 78
Katowice
40-748
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 718 731.48 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 513 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Przewóz osób

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

dla zadania nr 1 – 25 000,00 PLN,

dla zadania nr 2 – 11 000,00 PLN.

Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.określonego w niniejszym ogłoszeniu

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804 z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr

86 1010 1212 0063 3413 9120 1000 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: 4WOG-1200.2712.64.2018

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Jeżeli wadium wnoszone jest w jednej z form wymienionych w pkt. 3 lit. b-e należy złożyć oryginał odpowiedniego dokumentu w Kancelarii Jawnej Zamawiającego (w osobnej kopercie), z dopiskiem – „wadium znak sprawy nr: 4WOG-1200.2712.64.2018”.

4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp.

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

1. Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać powierzone Podwykonawcom z zastrzeżeniem, iż Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne, łącznie z rozliczeniem się z Podwykonawcą.

2. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: usługi ściśle odpowiadającej części zamówienia określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

3. Zgodnie z art. 36 b ust. 1a Pzp – Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019