Diensten - 14893-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saintes: Aansprakelijkheidsverzekeringen

2019/S 008-014893

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Communauté d'agglomération de Saintes
avenue de Tombouctou
Saintes
17100
Frankrijk
Contactpersoon: M. Jean-Claude Classique. À l'attention de Mme Bardon Clarisse
Telefoon: +33 546982464
E-mail: marches-publics@ville-saintes.fr
NUTS-code: FRI32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-saintes.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EPCI
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public de prestation de services en assurances

Referentienummer: MB/CB/16/07/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public de prestation de services en assurances.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 198 887.13 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000
66518000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Responsabilité générale et risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de remise des contrats définitifs / Weging: 2
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000
66518000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dommages aux biens et risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de remise des contrats définitifs / Weging: 2
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
66518000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Automobile et risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de remise des contrats définitifs / Weging: 2
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100
66518000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prévoyance statutaire.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de remise des contrats définitifs / Weging: 2
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 137-313083
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Responsabilité générale et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL
141 avenue Salvador Allendé
Niort
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33

Internetadres: https://www.smacl.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 036.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dommages aux biens et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL
141 avenue Salvador Allendé
Niort
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33

Internetadres: https://www.smacl.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 656.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Automobile et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL
141 avenue Salvador Allendé
Niort
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33

Internetadres: https://www.smacl.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 713.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Prévoyance statutaire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gras Savoye
5 avenue Raymond Manaud
Bruges
33522
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.grassavoye.fr/gras-savoye-courtier-en-assurances-page-d-accueil-80104.html

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CNP Assurances
4 place Raoul Dautry
Paris Cedex 15
75716
Frankrijk
NUTS-code: FR101

Internetadres: http://www.cnp.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 480.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les montants indiqués pour chaque lot sont annuels et TTC.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
rue de Blossac
Poitiers
86000
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif
rue de Blossac
Poitiers
86000
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019