Diensten - 14907-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Leeds: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 008-014907

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Leeds City Council
Civic Hall
Leeds
LS1 1UR
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Gary Bristol
E-mail: gary.bristol@leeds.gov.uk
NUTS-code: UKE42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leedscitycouncil.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leeds Interim Leaving Care and Vulnerable Young People Accommodation and Support (16-25 years) Framework Agreement

Referentienummer: DN355373
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Leeds interim leaving care and vulnerable young people accommodation and support (16-25 years) Framework Agreement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Group Living

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leeds.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leeds interim leaving care and vulnerable young people accommodation and support (16-25 years) Framework Agreement.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Provision to extend 1 x 6 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supported Tenancy

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leeds.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leeds interim leaving care and vulnerable young people accommodation and support (16-25 years) Framework Agreement.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Provision to extend 1 x 6 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Floating Support

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leeds.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leeds interim leaving care and vulnerable young people accommodation and support (16-25 years) Framework Agreement.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Provision to extend 1 x 6 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-406657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN355373
Perceel nr.: 1
Benaming:

Leeds Interim Leaving Care and Vulnerable Young People Accommodation and Support (16-25 years) Framework Agreement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 31
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 31
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 31
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GIPSIL Ltd
Leeds
LS9 6NL
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Core Assets Children's Services
Bromsgrove
B60 4AD
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Independent Living Project Ltd
Halifax
HX1 2LR
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lincolns Care
Peterborough
PE1 2NP
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Northern Community Pathways Ltd
Blackpool
FY2 0AB
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vision Housing Ltd
Leeds
LS11 6XD
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pemberton Transitions Service Ltd
Bradford
BD7 1RA
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Radiantlife Care
Rainham
RM13 8TU
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lee's Place Ltd
London
N1 7GU
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Progressive Care
Sheffield
S9 2AE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
24/7 Support UK Ltd
Grantham
NG31 6QZ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
The Sanctuary Project
Wrenthorpe
WF2 0QL
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
A and V Transitional Homes
Leeds
LS10 1DH
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Milewood Healthcare Ltd
Ringwood
BH24 3HE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bedspace Ltd
Manchester
M16 9HF
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jani Homes
Nottingham
NG7 6JE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Avensis Support Ltd
Bradford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Barnardo's
Ilford
IG6 1QG
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of Justice, The Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019