Usługi - 149227-2020

27/03/2020    S62

Polska-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

2020/S 062-149227

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 045-106632)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Adres pocztowy: Tamka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-349
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Nowicki
E-mail: m.nowicki@ohp.pl
Tel.: +48 225784762
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.ohp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu Delfin II.

Numer referencyjny: 5/B/KGOHP/2020/ZR
II.1.2)Główny kod CPV
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin II, służącego do obsługi pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ich ubezpieczenie społeczne.

Tryb postępowania – Przetarg nieograniczony.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-106632

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego, z których każdy został zakończony odebraniem systemu. Każdy z wdrożonych systemów musiał:

— obsługiwać jednocześnie co najmniej 100 użytkowników; mieć wartość nie mniejszą niż 600 000,00 PLN brutto.

b) wykonał, tj. zrealizował, zakończył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej dwa zamówienia polegające na utrzymaniu systemu informatycznego przez okres przynajmniej 12 miesięcy każde. Wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 300 000,00 PLN brutto. Jeśli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wskaże zamówienie będące w trakcie realizacji w celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby zrealizowany okres świadczenia usługi utrzymania na dzień składania ofert wynosił przynajmniej 12 miesięcy.

(W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia).

W przypadku gdy jedno zamówienie wykazane przez Wykonawcę spełnia zarówno wymagania określone w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 lit. a SIWZ jak i w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 lit. b SIWZ, Zamawiający uzna je za wystarczające – wartość zaprojektowania i wdrożenia minimum 600 000,00 PLN brutto, wartość utrzymania minimum 300 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie wymaga wykazania co najmniej czterech różnych zamówień

Celem spełniania powyższych wymagań.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie niżej wymienionych dokumentów:

— wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości,przedmiotów, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie.

Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane;

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego (zwanego dalej również systemem) lub na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu modyfikacji istniejącego systemu, z których każde zostało zakończone odebraniem zaprojektowanego oraz wdrożonego systemu lub zaprojektowanej i wdrożonej modyfikacji istniejącego systemu. Każdy z wdrożonych systemów lub każdy z systemów w którym wdrażano modyfikację musiał:

— obsługiwać jednocześnie co najmniej 100 użytkowników,

— mieć wartość nie mniejszą niż 600 000,00 PLN brutto w przypadku wdrożenia całości systemu, a w przypadku wdrażania modyfikacji systemu istniejącego, każda modyfikacja musiała mieć wartość nie mniejszą niż 600 000,00 PLN brutto;

b) wykonał, tj. zrealizował, zakończył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej dwa zamówienia polegające na utrzymaniu systemu informatycznego przez okres przynajmniej 12 miesięcy każde. Wartość każdej usługi nie może być mniejsza niż 300 000,00 PLN brutto. Jeśli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wskaże zamówienie będące w trakcie realizacji w celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby zrealizowany okres świadczenia usługi utrzymania na dzień składania ofert wynosił przynajmniej 12 miesięcy.

(W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia).

W przypadku gdy jedno zamówienie wykazane przez Wykonawcę spełnia zarówno wymagania określone w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 lit. a jak i w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 lit. b, Zamawiający uzna je za wystarczające – wartość zaprojektowania i wdrożenia minimum 600 000,00 PLN brutto, wartość utrzymania minimum 300 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie wymaga wykazania co najmniej czterech różnych zamówień celem spełniania powyższych wymagań.

(Poprzez modyfikację systemu informatycznego Zamawiający uzna nową funkcjonalność systemu informatycznego. Nie zostanie uznane za modyfikację upgrade, poprawa zabezpieczeń, uaktualnienie, usprawnienie itp.).

Zamawiający zastrzega, że w celu spełnienia wymagania określonego rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1.1 lit. a), w przypadku wykazania dwóch zamówień polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu modyfikacji systemu, wskazane modyfikacje nie mogą dotyczyć tej samej umowy.

Wykonawca wskazując modyfikacje systemu informatycznego zobowiązany będzie do opisania na czym dana modyfikacja polegała.

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

— Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, przedmiotów, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie.

Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane;

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

1) kierownik projektu – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada wiedzę z zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem np. PRINCE 2 Foundation lub równoważny,

— pełnił funkcję kierownika projektu w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wykonaniu systemu informatycznego w technologii wielowarstwowej o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy.

2) analitycy biznesowi – minimum 2 osoby spełniające (każda) poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada znajomość języka UML oraz notacji BPMN,

— pełnił funkcję Analityka biznesowego w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wykonaniu systemu informatycznego o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto, w których to odpowiedzialny był za modelowanie procesów biznesowych, zbieranie i specyfikację wymagań biznesowych.

3) programiści – minimum 2 osoby spełniające (każda) poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— pełnił funkcję programisty w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych obejmujących budowę i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy.

4) architekci – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę architekta systemów informatycznych w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wdrażaniu rozwiązań integrujących systemy informatyczne o wartości każdego z projektów nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

1) kierownik projektu – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada wiedzę z zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem np. PRINCE 2 Foundation lub równoważny,

— pełnił funkcję kierownika projektu w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego (lub na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu modyfikacji istniejącego systemu), w technologii wielowarstwowej, z których każde zostało zakończone odebraniem zaprojektowanego oraz wdrożonego ww. systemu lub zaprojektowanej i wdrożonej ww. modyfikacji istniejącego systemu, o wartości projektu lub modyfikacji nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy.

(Poprzez modyfikację systemu informatycznego Zamawiający uzna nową funkcjonalność systemu informatycznego. Nie zostanie uznane za modyfikację upgrade, poprawa zabezpieczeń, uaktualnienie, usprawnienie itp.);

2) analitycy biznesowi – minimum 2 osoby spełniające (każda) poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada znajomość języka UML oraz notacji BPMN,

— pełnił funkcję analityka biznesowego w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego lub na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu modyfikacji istniejącego systemu, z których każde zostało zakończone odebraniem zaprojektowanego oraz wdrożonego systemu lub zaprojektowanej i wdrożonej modyfikacji istniejącego systemu o wartości projektu lub modyfikacji istniejącego systemu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy, w których to odpowiedzialny był za modelowanie procesów biznesowych, zbieranie i specyfikację wymagań biznesowych.

(Poprzez modyfikację systemu informatycznego Zamawiający uzna nową funkcjonalność systemu informatycznego. Nie zostanie uznane za modyfikację upgrade, poprawa zabezpieczeń, uaktualnienie, usprawnienie itp.);

— programiści – minimum 2 osoby spełniające (każda) poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— pełnił funkcję programisty w okresie 5 lat przed terminem składania ofert w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych obejmujących budowę oraz wdrożenie systemu informatycznego lub budowę oraz wdrożenie modyfikacji istniejącego systemu (zarówno nowy system jak i modyfikacja systemu musi dotyczyć systemów opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami), z których każdy został zakończony odebraniem zbudowanego oraz wdrożonego systemu lub zbudowanej i wdrożonej modyfikacji istniejącego systemu, o wartości projektu lub modyfikacji nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy.

(Poprzez modyfikację systemu informatycznego Zamawiający uzna nową funkcjonalność systemu informatycznego. Nie zostanie uznane za modyfikację upgrade, poprawa zabezpieczeń, uaktualnienie, usprawnienie itp.);

4) architekci – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę architekta systemów informatycznych w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wdrażaniu rozwiązań integrujących systemy informatyczne lub modyfikacje systemów o wartości każdego z projektów lub modyfikacji nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

5) specjaliści ds. migracji danych – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę specjalisty ds. migracji danych odpowiedzialnego za migrację danych z innych systemów informatycznych przy realizacji przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektów informatycznych o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy.

6) testerzy – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe,

— posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem ISTQB lub równoważnym,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę testera oprogramowania w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na wdrożeniu systemu informatycznego o wartości projektu nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.

Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

Zamawiający dopuszcza łączenie następujących ról w projekcie:

— kierownik projektu z architektem,

— programista z testerem,

— programista z Specjalistą ds. migracji danych.

(W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia).

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powinno być:

5) Specjaliści ds. migracji danych – spełniający poniższe warunki:

— wykształcenie wyższe techniczne lub/i informatyczne,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę specjalisty ds. migracji danych odpowiedzialnego za migrację danych z innych systemów informatycznych przy realizacji przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektów informatycznych polegających na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego lub na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu modyfikacji istniejącego systemu, z których każde zostało zakończone odebraniem zaprojektowanego oraz wdrożonego systemu lub zaprojektowanej i wdrożonej modyfikacji istniejącego systemu o wartości projektu lub modyfikacji nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto każdy;

6) testerzy – spełniający poniższe warunki

— wykształcenie wyższe,

— posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem ISTQB lub równoważnym,

— w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił rolę testera oprogramowania w przynajmniej dwóch zakończonych odbiorem projektach informatycznych polegających na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu systemu informatycznego lub na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu modyfikacji istniejącego systemu, o wartości projektu lub modyfikacji nie mniejszej niż 250 000,00 PLN brutto.

Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

Zamawiający dopuszcza łączenie następujących ról w projekcie:

— kierownik projektu z architektem,

— programista z testerem,

— programista z specjalistą ds. migracji danych.

(W przypadku podania wartości usługi w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu powierzenia tego zamówienia).

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: