Услуги - 149257-2020

27/03/2020    S62

България-София: Услуги на националната поща

2020/S 062-149257

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за социално подпомагане
Национален регистрационен номер: 121015056
Пощенски адрес: ул. „Триадица“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Айлин Мехмедова
Електронна поща: a.mehmedova@asp.government.bg
Телефон: +359 28119608
Факс: +359 29861198
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.asp.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://asp.government.bg/bg/public-procurement/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ структури

II.1.2)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ структури

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

ЦУ на АСП, гр. София, ул. „Триадица“ № 2, 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 147 дирекции „Социално подпомагане“

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ структури по условията на индивидуален договор № ФС01-0051/15.04.2019 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № ФС01-0741/12.09.2019 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 078-187641

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ФС01-0051
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ структури

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
15/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493101
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: http://www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 329 917.20 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обявлението за изменение следва да се публикува по партида на Централния орган за покупки (ЦОП) към Министерство на финансите към досието на поръчка с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ структури“ с уникален номер в РОП 00210-2017-0004 на основание чл. 14, ал. 3 от ППЗОП.

Агенция за социално подпомагане е сключила допълнително споразумение № ФС01-0341/23.03.2020 г. към договор № ФС01-0051/15.04.2019 г., изменен с допълнително споразумение № ФС01-0741 от 12.09.2019 г., за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане с изпълнител „Български пощи“ ЕАД.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП във връзка с чл 196 ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/03/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

ЦУ на АСП, гр. София, ул. „Триадица“ № 2, 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 147 дирекции „Социално подпомагане“

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ структури по условията на индивидуален договор № ФС01-0051/15.04.2019 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № ФС01-0741 от 12.09.2019 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/12/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 479 917.20 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493101
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: http://www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т.7 от ЗОП, договор № ФС01-0051/15.04.2019 г., изменен с допълнително споразумение № ФС01-0741/12.09.2019 г., с който срокът на действие на същия е удължен до 31.03.2020 г., се изменя с подписване на допълнително споразумение № ФС01-0341/23.03.2020 г. по следния начин:

1. Максималната финансова рамка на договор № ФС01-0051/15.04.2019 г., регламентирана в чл. 6, ал. 1 от него, се завишава с до 150 000,00 (сто и петдесет хиляди лева) при съобразяване на реалните потребности и бюджетни възможности на възложителя.

2. Чл. 4 от договор № ФС01-0051/15.04.2019 г. се изменя и придобива следната редакция: „Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на действие: до достигане на максималната му стойност, посочена в чл. 6, ал. 1, или до сключване на нов договор с изпълнител в рамките на централизирана процедура, стартирала с решение № РМФ-38/25.06.2019 г. на ЦОП — МФ, но не по-късно от 31.12.2020 г., което събитие настъпи първо.“

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № ФС01-0051/15.04.2019 г. е сключен след провеждане на вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г. на ЦОП. Договорът е изменен с допълнително споразумение № ФС01-0741/12.09.2019 г., като е удължен срокът на действието му до 31.03.2020 г. С писмо рег. № 91-00-66/24.02.2020 г. ЦОП ни уведомява, че е сключено допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г., с което се изменя повторно срокът на действие на рамковото споразумение до 30.06.2020 г.

Изложените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от страна на Агенция за социално подпомагане и не променят цялостния характер на сключения договор, поради което е приложима хипотезата нa чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 329 917.20 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 479 917.20 BGN