Diensten - 14927-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Luchtvervoer

2019/S 008-014927

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Administrația Națională de Meteorologie R.A.
Romania
Șoseaua București-Ploiești nr. 97
Bucureşti
013686
Roemenië
Contactpersoon: Gabriela Aionesei
Telefoon: +40 213183240
E-mail: gabriela.aionesei@meteoromania.ro
Fax: +43 021163143
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.meteoromania.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de transport aerian de călători

Referentienummer: 2665
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractanta vizeaza achizitionarea serviciilor de transport aerian,in functie de necesitati si in limita bugetului alocat, dupa caz, pentru salariatii autoritatii contractante – clasa economic. In urma aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru de prestare a serviciilor de transport aerian cu operatorul economic a carui oferta a fost selectata prin aplicarea criteriilor de calificare si a criteriului de selectie. Ulterior se vor incheia contracte subsecvente prin transmiterea de comenzi ferme, ori de cate ori achizitorul are nevoie. Numarul minim de bilete de avion ale unui singur contract subsecvent este de 1 bilet, iar numarul maxim este de 10 bilete. Numarul minim de bilete de avion stabilit de autoritatea contractanta pentru intregul acord-cadru este de 556 bilete, iar numarul maxim este de 640 bilete. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 20 700 RON fara TVA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 0.01 RON / Hoogste offerte: 0.01 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul Administratiei Nationale de Meteorologie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu 1 singur operator economic, atribuind ulterior contracte subsecvente de servicii de transport aerian pentru destinatiile/clasele/durata/conditiile deplasarii stabilite de catre autoritatea contractanta. Contractele subsecvente vor fi comenzile ferme.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134
Benaming:

Servicii de transport erian

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Weco TMC S.R.L.
Romania
Str. nr.
București
023782
Roemenië
Telefoon: +40 212422323
E-mail: florin.tancu@wecotravel.ro
Fax: +40 212423118
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.wecotravel.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 0.01 RON / Hoogste offerte: 0.01 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Administrația Națională de Meteorologie — Serviciul Juridic
Șoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1
București
013686
Roemenië
Telefoon: +40 213183240
E-mail: sandovici@meteoromania.ro, achizitii@meteoromania.ro
Fax: +40 213183240

Internetadres: www.meteoromania.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019