A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 149326-2017

20/04/2017    S77

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2017/S 077-149326

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK – Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Dió utca 3-5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Éva
Telefon: +36 306873860
E-mail: eva.ujvari@ceh.hu
Fax: +36 18800189
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Atlétikai Stadion.

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén.

Ennek érdekében a Kormány meghozta az 1839/2016. (XII.23.) Korm. határozatot a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról, melyben a jelen pályázatokban érintett sportágak infrastrukturális adottságainak fejlesztéséhez teszi meg az első lépéseket.

A Korm. Határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében a Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78. helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telepén létesítendő Atlétikai stadion megvalósítására vonatkozóan nyílt tervpályázatot kell lefolytatni.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása annak érdekében, hogy az Atlétikai stadion tervei magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenőleg kiszolgáló módon, a rendelkezésre álló időbeli és pénzügyi lehetőségek között készüljenek el.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési megbízást kíván kötni az Atlétikai stadion megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Építészet és tömegformálás.

2. Funkcionalitás, technológia.

3. Telepítés.

4. Fenntarthatóság.

5. Megvalósíthatóság.

A pályaművek értékelésére vonatkozó részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2017
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére összesen bruttó 25 000 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege bruttó: 10 000 000 HUF.

A megvétel legkisebb összege bruttó: 1 000 000 HUF.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: dr. Szeneczey Balázs (Budapest Főváros Önkormányzata)
Társelnök: Tóth Csaba
Szűcs Balázs (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata)
Pásztor József (Magyar Építész Kamara)
Krizsán András DLA (Magyar Építőművészek Szövetsége)
Skardelli György
Finta Sándor
Iványi Bálint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben – akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a CÉH Zrt., 1112 Budapest, Dió utca 3-5. címre történő beérkezés időpontját kell tekinteni.

2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:

— aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, – aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

— aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken,

— aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;

— a tervpályázat titkosságát megőrzi.

4) A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag magyar nyelven kell elkészíteni. A kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.

5) A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.

6) Helyszíni szemle időpontja: 2017.4.26., szerda 14:00. A szemlén az Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

7) A kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok: A tervpályázati kiírás dokumentációját letöltő Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 2.5.2017. 23:59 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, illetve a nevében eljáró Bíráló Bizottság 9.5.2017-án 23:59 óráig megválaszolja, és

az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati honlapra feltölti. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a bírálati szempontok kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve az tervpályázat lefolytatásától visszaléphet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2017