Diensten - 14933-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Esbjerg: Verzekeringsdiensten

2019/S 008-014933

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Arbejdernes Boligforening
Kirkegade 55
Esbjerg
6700
Denemarken
Contactpersoon: Jørgen Kolding
Telefoon: +45 76100980
E-mail: jk@abesbjerg.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.abesbjerg.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Indkøb af forsikringer Arbejdernes Boligforening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder:

1) Bygnings-, løsøre-, teknisk og ansvarsforsikring;

2) Glas- og sanitetsforsikring;

3) Motorkøretøjsforsikring;

4) Arbejdsskadeforsikring;

5) Kollektiv ulykkesforsikring.

Forsikringsselskabet skal samarbejde med Arbejdernes Boligforening forsikringsmægler.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 787 505.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bygnings-, løsøre-, teknisk og ansvarsforsikring

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kunde: Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Bygnings-, løsøre-, teknisk og ansvarsforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Jf. udbudsmateriale / Weging: Jf. udbudsmateriale
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glas- og sanitetsforsikring

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kunde: Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Glas- og sanitetsforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Jf. udbudsmateriale / Weging: Jf. udbudsmateriale
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motorkøretøjsforsikring

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kunde: Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Motorkøretøjsforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Jf. udbudsmateriale / Weging: Jf. udbudsmateriale
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arbejdsskadeforsikring

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kunde: Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Arbejdsskadeforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Jf. udbudsmateriale / Weging: Jf. udbudsmateriale
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kollektiv ulykkesforsikring

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kunde: Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor Kollekiv ulykkesforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Jf. udbudsmateriale / Weging: Jf. udbudsmateriale
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-332269
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Bygnings-, løsøre-, teknisk og ansvarsforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alka
31452317
Engelholm Alle 1
Taastrup
2630
Denemarken
NUTS-code: DK0
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 139 745.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Glas- og sanitetsforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alka
31452317
Engelholm Alle 1
Taastrup
2630
Denemarken
NUTS-code: DK0
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 835.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Motorkøretøjsforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alka
31452317
Engelholm Alle 1
Taastrup
2630
Denemarken
NUTS-code: DK0
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 315.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Arbejdsskadeforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gjensidige
33259247
A C Meyers Vænge 9
København
2450
Denemarken
NUTS-code: DK0
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 285.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Kollektiv ulykkesforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gjensidige
33259247
A C Meyers Vænge 9
København
2450
Denemarken
NUTS-code: DK0
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 325.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 33307621
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristen for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er 45 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende om ordregiverens kontraktindgåelse. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om kontraktindgåelse er offentliggjort.

I forbindelse med den 10 dages standstill periode, gøres der opmærksom på at formålet med denne, er at give tilbudsgivere mulighed for at indgive klager til Klagenævnet for Udbud, så eventuelle overtrædelser stadig vil kunne afhjælpes inden kontrakten indgås.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet. Er klagen ikke indgivet i standstill perioden skal det angives om hvorvidt det begæres, om klagen skal have opsættende virkning. Alle frister regnes som, dagen efter den dag hvor underretning er afsendt eller offentliggørelse af bekendtgørelsen. Ovenstående jf. reglerne i lov om håndhævelse af udbudsreglerne, lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer ved lov nr. 511 af 27.5.2013.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019