Diensten - 149362-2016

30/04/2016    S85

Polen-Warschau: Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met SharePoint

2016/S 085-149362

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie — Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL127 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Frontex Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1456
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met SharePoint.

Referentienummer: Frontex/OP/131/2016/AH.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het toepassingsgebied van de opdracht omvat de verlening van ICT-diensten op het gebied van SharePoint-technologie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 650 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL127 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoor van Frontex, Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het toepassingsgebied van de opdracht omvat de verlening van ICT-diensten op het gebied van SharePoint-technologie.

De geplande opdracht behelst een meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging. Frontex kan de raamovereenkomsten met de geselecteerde inschrijvers (3) afsluiten op basis van de ontwerpovereenkomst die is opgenomen in bijlage V.

De looptijd van onderhavige raamovereenkomst bedraagt 2 jaar + 1 jaar + 1 jaar, i.e. de raamovereenkomst wordt na de initiële looptijd van 2 jaar automatisch maximaal tweemaal verlengd (telkens voor een periode van 1 jaar onder dezelfde voorwaarden), tenzij een van de partijen de andere in kennis stelt van zijn voornemen de raamovereenkomst niet te verlengen en dergelijke kennisgeving niet later dan 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst wordt ontvangen door de partij waaraan deze is gericht. De totale looptijd van de raamovereenkomst mag in geen geval meer bedragen dan 4 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 650 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt na de initiële looptijd van 2 jaar maximaal tweemaal automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden (telkens voor een periode van 1 jaar), tenzij een van de partijen de andere in kennis stelt van zijn voornemen de raamovereenkomst niet te verlengen en dergelijke kennisgeving niet later dan 3 maanden vóór het vervallen van de overeenkomst wordt ontvangen door de partij waaraan deze is gericht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers moeten bewijzen dat ze bevoegd zijn de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren, zoals blijkt uit de inschrijving in een handels- of beroepsregister, of uit een verklaring onder ede of getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, uitdrukkelijke goedkeuring, of inschrijving in het btw-register.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/06/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Frontex premises, Plac Europejski 6, Warsaw, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

vertegenwoordigers van de inschrijvers zijn welkom (max. 1 persoon per inschrijver). Gelieve Frontex op de hoogte te stellen via e-mail: procurement@frontex.europa.eu van uw deelname.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De volledige documentatie is beschikbaar op het platform voor e-tendering dat tevens moet worden gebruikt als exclusief communicatiekanaal voor verzoeken om verduidelijkingen en/of aanvullende informatie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2016