Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 149398-2019

01/04/2019    S64

Polonia-Varsovia: Servicios de programación de software de aplicación

2019/S 064-149398

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Sprawiedliwości
Dirección postal: Al. Ujazdowskie 11
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-567
País: Polonia
Persona de contacto: Rafał Jankowicz
Correo electrónico: rafal.jankowicz@ms.gov.pl
Teléfono: +48 225212334
Fax: +48 225212353
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: resort sprawiedliwości

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Número de referencia: BF-II.3710.7.2019
II.1.2)Código CPV principal
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72253000 Servicios de unidad de asistencia y de apoyo
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu oraz przeprowadzenie szkoleń przedwdrożeniowych;

2) Utrzymanie systemu, w tym, wsparcie utrzymania, świadczenie serwisu i wsparcie techniczne dla systemu polegające na:

a) udzielaniu wsparcia Administratorom systemu oraz użytkownikom wskazanym przez Zamawiającego,

b) rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów systemu oraz skutków błędów systemu, rozpoznawaniu skutków awarii sprzętu dla systemu, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających zmodyfikowanych wersji systemu we wszystkich lokalizacjach, w których funkcjonuje system, mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności i wydajności systemu,

c) monitorowaniu konieczności instalacji poprawek, instalowaniu i wdrażaniu poprawek/nowych wersji technologicznych lub nowych rozwiązań technologicznych na środowiskach technologicznych systemu oraz dokonywaniu niezbędnych zmian konfiguracyjnych środowisk,

d) aktualizacji dokumentacji związanej z realizacją wsparcia eksploatacji, świadczeniem serwisu i wsparcia technicznego dla systemu;

3) rozwój systemu, obejmujący swym zakresem:

a) modyfikacje,

b) przygotowanie dokumentów analitycznych i projektów zmian w systemie,

c) aktualizacje dokumentacji związanej z rozwojem systemu,

d) przygotowywanie zapytań do bazy danych oraz raportów i sprawozdań, zmian danych w bazie danych i migracji danych niewynikających z naprawy błędów lub modyfikacji systemu, przygotowanie opinii na temat wykorzystania w systemie nowych technologii lub sprzętu;

4) Przygotowanie i zrealizowanie szkoleń powdrożeniowych dla Administratorów systemu lub osób wskazanych przez Zamawiającego, o łącznej liczbie do 750 godzin szkoleniowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Znajomość narzędzi do analizy i projektowania / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe doświadczenie kierownika projektu / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe doświadczenie głównego analityka / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe głównego analityka / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 54
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy.

2. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

3. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zleceniu wykonania komponentu CRD (Centralne Repozytorium Dokumentów) i/lub komponentu TOŻSAMOŚĆ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.02.17.00-00-0002/16-01

II.2.14)Información adicional

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że środki finansowe, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i mogą nie zostać przyznane Zamawiającemu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli:

2.1. Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (świadczonych, realizowanych), tj. aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej:

a) dwie usługi, których przedmiotem była co najmniej budowa oraz wdrożenie lub modyfikacja oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego obsługującego centralną bazę danych z wykorzystaniem następujących rozwiązań architektonicznych i technologicznych:

— system zbudowany w oparciu o model warstwowy,

— system oparty o architekturę SOA, z wydzieleniem usług sieciowych dostępnych dla podsystemów, modułów oraz systemów zewnętrznych za pośrednictwem szyny usług (ESB), działającej w układzie wysokiej dostępności (HA),

— system oparty na relacyjnej bazie danych.

Każda z usług o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (podana kwota dotyczy wartości samych usług bez wartości dostaw sprzętu oraz oprogramowania gotowego).

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych wartość musi dotyczyć części już wykonanej nie zaś całości w tym przyszłego nierealizowanego zakresu usług.

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych (np. których przedmiotem jest budowa, wdrożenie oraz utrzymanie systemu) Zamawiający wymaga aby każda z usług w zakresie warunku opisanego w lit. a była w całości zrealizowana.

Zamawiający wymaga aby każda z usług spełniała wszystkie wymagania określone w lit. a.

b) co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było utrzymanie rozumiane jako udzielanie wsparcia Administratorom oraz użytkownikom, rozpoznawanie przyczyn i usuwanie błędów oraz skutków błędów, rozpoznawanie skutków awarii sprzętu dla oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu teleinformatycznego dedykowanego dla co najmniej 2000 użytkowników. Zamawiający wymaga aby każda z usług była świadczona nieprzerwalnie przez okres co najmniej 18 miesięcy.

2.2. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:

1 Rola: Kierownik Projektu, Minimalna liczba personelu: 1;

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe: Posiada jeden z poniższych certyfikatów:

a) Certyfikat PRINCE2 Practitioner,

b) Certyfikat PMP (Project Management Professional),

c) Certyfikat wydany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C,

Lub certyfikat równoważny (dla któregokolwiek ze wskazanych w lit. a, b lub c).

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: W ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika projektu dla co najmniej 2 projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) obejmujących budowę i wdrożenie lub modyfikację i wdrożenie systemu teleinformatycznego o wartości każdego z projektów (bez wartości dostaw infrastruktury) co najmniej 2 000 000 PLN brutto. Zamawiający wymaga aby wskazana osoba pełniła funkcję kierownika projektu w każdym ze wskazanych projektów przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji"

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2 Rola: Kierownik zespołu programistów / Główny programista

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 2 miesięcy pełnił funkcję kierownika zespołu programistów lub głównego (wiodącego) programisty koordynującego pracę zespołu składającego się z co najmniej 5 programistów w co najmniej dwóch projektach obejmujących budowę lub modyfikację systemu teleinformatycznego.

3 Rola: Główny Architekt

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe i wykształcenie: Posiada certyfikat TOGAF v9 lub równoważny. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu informatyki.

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję głównego architekta w co najmniej dwóch projektach obejmujących budowę lub modyfikację systemu teleinformatycznego obsługującego centralną bazę danych z wykorzystaniem następujących rozwiązań architektonicznych i technologicznych:

— system zbudowany w oparciu o model warstwowy,

— system oparty o architekturę SOA, z wydzieleniem usług sieciowych dostępnych dla podsystemów, modułów oraz systemów zewnętrznych za pośrednictwem szyny usług (ESB), działającej w układzie wysokiej dostępności (HA),

— system oparty na relacyjnej bazie danych.

4 Rola: Główny analityk

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe: Posiada certyfikat CCBA – Certification of Competency in Business Analysis lub równoważny

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję głównego analityka koordynującego pracę zespołu składającego się z co najmniej 3 analityków w efekcie czego został wykonany i odebrany model analityczny systemu teleinformatycznego, w co najmniej dwóch projektach obejmujących budowę lub modyfikację systemu teleinformatycznego.

5 Rola: Główny projektant

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne wykształcenie: Posiada wykształcenie wyższe z zakresu informatyki

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał jako wiodący / główny projektant co najmniej 2 projekty systemów teleinformatycznych obsługujących centralną bazę danych z wykorzystaniem łącznie następujących rozwiązań architektonicznych i technologicznych:

— system zbudowany w oparciu o model warstwowy,

— system oparty o architekturę SOA, z wydzieleniem usług sieciowych dostępnych dla podsystemów, modułów oraz systemów zewnętrznych za pośrednictwem szyny usług (ESB), działającej w układzie wysokiej dostępności (HA),

— system oparty na relacyjnej bazie danych.

6. Rola: Ekspert ds. bezpieczeństwa

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe: Posiada jeden z poniższych certyfikatów:

a) CompTIA Security +

Lub

b) CISSP Certified Information Security Professional,

Lub równoważny (dla któregokolwiek ze wskazanych w lit. a lub b)

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

7. Rola: Kierownik ds. wdrożenia

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: Pełnił rolę koordynatora wdrożenia w co najmniej 3 projektach obejmujących swym zakresem budowę systemów teleinformatycznych:

— zbudowanych w oparciu o model warstwowy,

— opartych o architekturę SOA, z wydzieleniem usług sieciowych dostępnych dla podsystemów, modułów oraz systemów zewnętrznych za pośrednictwem szyny usług (ESB), działającej w układzie wysokiej dostępności (HA),

— opartych na relacyjnej bazie danych,

— wymieniających dane z co najmniej 3 innymi systemami.

8. Rola: Kierownik ds. utrzymania

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe: Posiada certyfikat ITIL V3 Foundation lub wyższy lub równoważny.

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: Przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił rolę koordynatora utrzymania systemu, odpowiedzialnego za udzielanie wsparcia Administratorom oraz użytkownikom, rozpoznawanie przyczyn i usuwanie błędów oraz skutków błędów, rozpoznawanie skutków awarii sprzętu oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu teleinformatycznego dedykowanego dla co najmniej 2000 użytkowników.

9. Rola: Kierownik zespołu testów

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe: Posiada certyfikat ISTQB Advanced lub wyższy lub równoważny

10. Rola: Ekspert ds. baz danych

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe: Posiada jeden z poniższych certyfikatów:

a) IBM Certified Advanced Database Administrator wersja 10 lub wyższa

Lub

b) MS SQL,

Lub równoważny (dla któregokolwiek ze wskazanych w lit. a lub b).

11. Rola: Konsultant ds. restrukturyzacji i upadłości

Minimalna liczba personelu: 1

Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe: Posiada aktualną licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: Pełnił funkcję syndyka lub nadzorcy lub zarządcy w co najmniej 5 zakończonych postępowaniach upadłościowych lub restrukturyzacyjnych przedsiębiorców.

I. Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli (wiedzy), której dotyczy certyfikat,

b) analogiczny stopień poziomu kompetencji,

c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu,

d) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzaminu.

II. Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:"

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

III. Wszystkie wskazane osoby muszą posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym. Jeżeli któraś z wymienionych osób nie posiada obywatelstwa polskiego, musi legitymować się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W przypadku osób niespełniających ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego tłumaczenia;

IV. W ramach zespołu osób nie dopuszcza się łączenia przez jedną i tę samą osobę różnych funkcji z zastrzeżeniem, że osoba wskazana do pełnienia roli Głównego architekta może jednocześnie pełnić rolę Głównego projektanta.

7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

I. Przesłanki wykluczenia wykonawców

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

3. Dodatkowo, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy żąda złożenia wraz z ofertą wykazu osób (część 1) - wypełnionego (tylko) w zakresie kierownika projektu oraz głównego analityka.

4 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

6.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1445).

6.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio informacji dot. przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykaz osób (część 2), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (z wyłączeniem informacji wskazanych w sekcji III.1.3 pkt II ppkt 3 "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:"). Ciąg dalszy w sekcji III.2.2)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 składa odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 - 4 i §8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/05/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/05/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty.

3. Wykonawca:

3.1. wykona przedmiot Umowy w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu oraz przeprowadzenia szkoleń przedwdrożeniowych, w terminie do 30.11.2020 r.;

3.2. będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie utrzymania systemu przez okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Systemu;

3.3. będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie rozwoju systemu przez okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Systemu albo do wyczerpania liczby osobogodzin, która wynosi 47.000, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

3.4. będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie przygotowania i zrealizowania szkoleń powdrożeniowych dla Administratorów Systemu lub osób wskazanych przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Odbioru Systemu albo do wyczerpania liczby godzin szkoleniowych, która wynosi 750 godzin szkoleniowych w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/03/2019